Potek certificiranja in izpita

Certificiranje strokovne kvalifikacije ni le izpit pred komisijo, pač pa celoten postopek od prijavnice pa do pridobitve certifikata o strokovni kvalifikaciji.

Pomembno v postopku je, da kandidati lahko del strokovne kvalifikacije, izjemoma strokovno kvalifikacijo v celoti, dokažejo z ustreznimi dodatnimi oz. neobveznimi dokazili, ki jih priložijo prijavnici.

Obvezna dokazila so tista, s katerimi kandidat dokaže, da izpolnjuje pogoje za pristop k certificiranju, npr.:

 • dokazilo o dokončani izobrazbi,
 • dokazila o predhodnih delovnih izkušnjah (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava delodajalca, …),
 • ostala potrdila v skladu s pogoji za pristop k certificiranju po SSKIK.

Dodatna oz. neobvezna dokazila pa so vsa tista, s katerimi dokazuje znanja, spretnosti in kompetence zapisane v standardu strokovne kvalifikacije.

Dodatna dokazila morajo biti novejšega izvora in se morajo nanašati na kandidata. ZRZ nudi pomoč pri zbiranju dodatnih dokazil.

Dodatno dokazilo je lahko:

 • potrdilo o delovnih in drugih izkušenj, ki ga izda delodajalec oz. njegov uradni zastopnik,
 • referenčnih listine o delu kandidata,
 • potrdilo o udeležbi in zaključku formalnega in neformalnega izobraževanja ali usposabljanja,
 • izdelek, model, program ipd.,
 • pisni izdelek, ki ga je kandidat pripravil na delovnem mestu (npr. izdelan projekt, načrt, razvojna naloga, raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, poročilo o evalvaciji, prevod nekega besedila, zaključni račun malega podjetja, kadrovski načrt podjetja ipd.),
 • fotografije in video posnetki dela oz. storitve na delovnem mestu,
 • dokazila o prejetih priznanjih oz. nagradah s tekmovanj, ki so vsebinsko vezani na dodatno kvalifikacijo,
 • avtorstvo ali soavtorstvo člankov, knjig in drugih publikacij,
 • patenet ipd.

Zbiranje dodatnih dokazil za potrjevanje strokovne kvalifikacije je smiselno, če je kandidat z delom, konjički, udeležbo na izobraževanjih oz. usposabljanjih pridobil ustrezna znanja, spretnosti in kompetence, kar lahko tudi dokaže.

Sam izpit poteka na podlagi izpitnega kataloga. Na izpitu 3-članska izpitna komisiji preveri znanja, spretnosti in kompetence kandidatov. Če kandidat del znanj, spretnosti in kompetenc dokaže preko dodatnih dokazil potem izpita ne opravlja v celoti, pač pa le za preostali del.

Certificiranje je torej:

 • pregled in potrjevanje dodatnih dokazil,;
 • izpit;
 • najpogosteje pa kombinacija potrjevanja dokazil in izpita.

Primer certifikata_SLO_ENG

Certifikat, ki ga pridobijo kandidati je referenčna listina, ki dokazuje določne kompetence, znanja in spretnosti. Ne gre za javno listino, s katero lahko nadaljujete izobraževanje na višji stopnji, pač pa za listino, ki veča zaposlitvene možnosti in omogoča zaposlitev na specifičnih področjih.

Izpitni roki in prijavnica.

POTEK CERTIFICIRANJA

Potek certificiranja

UGOVORI IN PRITOŽBE

Kandidat ima pravico do ugovora zoper delo izpitne komisije. Vloži ga lahko v treh dneh od prejema obvestila o neopravljenem certificiranju. Komisija o ugovoru odloči najkasneje v petih dneh po prejemu ugovora ali morebitnih dodatnih informacij in sicer lahko potrdi odločitev prvotne komisije, lahko odredi izdajo certifikata ali ponovitev izpita.

Druge fizične ali pravne osebe (npr. naročnike, delodajalci…) pa lahko vložijo pritožbo zoper strokovnost ali kakovost dela imetnika certifikata o strokovni kvalifikaciji ZRZ, ki se nanašajo na vsebino strokovne kvalifikacije. Komisija o ugovoru odloči najkasneje v petih dneh po prejemu ugovora ali morebitnih dodatnih informacij in sicer lahko ugotovi, da je pritožba neutemeljena, v primeru utemeljene pritožbe pa imetniku začasno ali za stalno odvzame certifikat.

Print Friendly, PDF & Email