Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO
S spremljanjem trendov in potreb trga dela, spodbujamo razvoj in napredek družbe, v kateri delujemo, skrbimo za stalen strokoven razvoj kadrov ter za trajnosten razvoj družbe in gospodarstva. Zavezani smo visokim standardom razvojnega dela.

V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami razvijamo ažurne, prožne in pregledne kvalifikacijske strukture in dodatne kvalifikacije. Sodelujemo v inovativnih projektih, kjer razvijamo nova znanja, spretnosti in kompetence, nove pobude in priložnosti.

VIZIJA
Postali bomo povezovalec delodajalcev in njihovih organizacij na področju razvoja kadrov. Bomo nosilec razvoja in povezovanja novih znanj, spretnosti in kompetenc.

Prepoznavni bomo po strokovnosti, odličnosti in zanesljivosti.

GLOBALNI CILJ
S spremljanjem potreb in s stalnim razvojem novih izobraževalnih vsebin – povečati konkurenčnost uporabnikov naših storitev.

STRATEŠKI CILJI
– zagotoviti dostopnost do strokovnih kvalifikacij po celotnem območju Slovenije;
– širiti portfolijo strokovnih kvalifikacij;
– širiti prepoznavnost sistema strokovnih kvalifikacij ZRZ izven Slovenije;
– utrditi strateško povezanost z gospodarstvom;
– širiti partnersko mrežo doma in v tujini;
– razvijati nova znanja in prepoznati priložnosti.

Print Friendly, PDF & Email