Sodelovanje z ZRZ

DELODAJALCI
Z delodajalci oz. njihovimi združenji sodelujemo pri ugotavljanju potreb trga dela po znanjih spretnostih in kompetencah ter pri opredeljevanju dodatnih kvalifikacij. Delodajalci oz. združenja delodajalcev so, v skladu z internimi akti Združenja za razvoj znanja, pristojni za vsebinsko potrjevanju Standardov dodatnih kvalifikacij in izpitnih katalogov ter za določitev članov izpitnih odborov in izpitnih komisij. To zagotavlja visoko kakovost dela in garancijo, da imetniki certifikatov o dodatni kvalifikaciji dosegajo predpisane standarde.

NACIONALNE CENTRALE
Ker so dodatne kvalifikacije prepoznane s strani delodajalcev, ki delujejo na mednarodnem trgu, je, v kolikor je to potrebno, možen prenos dodatnih kvalifikacij tudi v druga nacionalna okolja.

Nacionalne centrale, ki imajo sklenjen dogovor z združenjem za razvoj znanja, tako skrbijo za lokalizacijo (prilagoditev nacionalni zakonodaji in trgu dela) in implementacijo dodatnih kvalifikacij, ob upoštevanju okvirjev in pravil sistema dodatnih kvalifikacij ter izvajajo certificiranje dodatnih kvalifikacij.

IZVAJALCI USPOSABLJANJA
Dodatne kvalifikacije lahko kandidati pridobijo z delovnimi izkušnjami, lahko pa se udeležijo tudi usposabljanj za dodatne kvalifikacije. Ker Združenje za razvoj znanja izvaja certificiranje dodatnih kvalifikacij oz. izpite, teh usposabljanj Združenje ne izvaja, pač pa ima za to organizirano mrežo izvajalcev, ki so lahko šole, inštitucije, ki izvajajo izobraževanje odraslih, podjetja in podobne organizacije, ki izpolnjujejo materialne pogoje določene v Katalogih za posamezne dodatne kvalifikacije.

Če vas zanima tovrstno sodelovanje se povežite z nami.

Print Friendly, PDF & Email