IZPIT – Izvajalec za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti del v bližini delov pod napetostjo električnih inštalacij nad 1 kV, elektroenergetskih inštalacij, postrojev, omrežij in transformatorskih postaj TP

PRIJAVA

Kompetence

  • Zagotavlja električno varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka.
  • Izvaja in nadzoruje dela v bližini delov pod napetostjo nad 1 kV, na elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.
  • Servisira, vzdržuje, vgrajuje in kontrolira dela v bližini delov pod napetostjo nad 1 kV na elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati z najmanj 3 letno srednjo poklicno izobrazbo.

POTEK IZPITA

Teoretično preverjanje, ki se izvede na računalniku. Izpitna komisija pripravi izpitna vprašanja in naloge, ki vsebujejo vsa področja izpitnega kataloga za strokovno kvalifikacijo za izvajalca del v bližini delov pod napetostjo električnih inštalacij nad 1 kV, elektroenergetskih inštalacij, postrojev, omrežij in transformatorskih postaj TP po Pravilniku o nevarnosti pred električnim tokom.

Merila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju:

  • poznavanje in razumevanje pravne ureditve – tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
  • poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema,
  • poznavanje določenega zaporedja opravil,
  • upoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 50 % možnih točk.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 3 leta od izdaje. Kandidat, ki želi po 3 letih od prejema certifikata   ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin s področja dela pod napetostjo.

Dokazila o opravljenih izpopolnjevanjih kandidat dokazuje s potrdili izvajalcev programov izpopolnjevanja. Dokazila kandidat predloži ZRZ ali akreditirani organizaciji.

V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opraviti izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Zagotavlja električno varnost  in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka

 

– Pozna in razume zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1.

– Pozna in razume Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

– Pozna in razume pripadajoče standarde, direktive in uredbe.

-Pozna potrebne varnostne ukrepe pri pripravi in izvedbi programa dela pod napetostjo.

Upošteva varnostne ukrepe in pravila pri pripravi in izvedbi programa dela v bližini delov pod napetostjo.

-Pozna nevarnosti in potrebne postopke za opravljanje dela.

Pozna nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi.

Zaveda se pristojnosti in odgovornosti pri svojem delu.

Pozna pravilno razporeditev delovnih nalog.

Pozna postopke za varno delo.

– Pozna ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo

– Pozna varnostne ukrepe in ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi.

Pozna načine reševanja v primeru nesreče.

 

–         Opiše in interpretira določila ZVZD-1.

–         Opiše in interpretira Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

–         Opiše in interpretira standarde, direktive in uredbe v povezavi z delom v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje in opiše pogoje za zagotavljanje ustreznih ukrepov.

–         Opiše delo pod napetostjo, opredeli nevarnosti in potrebne ukrepe varovanja pri delu pod napetostjo.

–         Opiše postopek in pet pravil za delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje in opiše pristojnosti za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše odgovornosti pri delu do sebe in drugih

–         Našteje in opiše nevarnosti ob dotiku delov pod napetostjo.

–         Opiše omejitve za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše izvajanja potrebnega nadzora v različnih primerih in situacijah.

–         Opiše ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo.

–         Opiše varnostne ukrepe.

–         Opiše način reševanja v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno del.

–         Našteje in opiše nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi.

–         Opiše in razloži razpored delovne nalog.

–         Opiše ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi.

–         Opiše ukrepe varovanja z varovalnimi sredstvi.

Izvaja in nadzoruje dela v bližini delov pod napetostjo nad 1 kV, na elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi. – Pozna in razume Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj

– Pozna in razume Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

– Pozna in razume standard SIST EN 50522 Ozemljitve elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti

– Pozna osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

– Pozna električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter meje ustreznosti.

– Pozna postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del, pred zagonom in pri nadaljnji uporabi elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

 

–         Našteje regulativo, pravilnike in standarde s področij električne varnosti elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Našteje osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Našteje električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter pravilno oceni meje ustreznosti.

–         Našteje postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del, pred zagonom in pri nadaljnji uporabi elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Našteje potrebno dokumentacijo o zagotavljanju ustreznega obratovanja elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Navede ustrezne preglede za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti pri delu.

–         Predstavi regulativo s pripadajočimi smernicami in standardi za zagotavljanje ustrezne električne varnosti.

 

Servisira, vzdržuje, vgrajuje in kontrolira dela v bližini delov pod napetostjo nad 1 kV na elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi. –         Prepozna ustrezno obratovanje elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah v delovnem okolju.

–         Pozna zahteve po zagotavljanju ustrezne električne varnosti in kakovosti na delovnem mestu.

–         Pozna načrte elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Pozna zaščitne ukrepe.

–         Zagotavlja poznavanje postopkov izklopa

–         Preveri veljavnost pregledov varnosti elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Preveri veljavnost pregledov zaščite pred delovanjem strele

–         Preveri kompatibilnost priključene električne opreme in naprav

–         Preveri veljavnost pregledov delovne opreme, strojev, aparatov in naprav na območju delovnega mesta

–         Vizualno pregleda osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe, ustreznost okrovov in zaslomb elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah

–         Odstrani opremo, orodja in naprave, ki lahko povzročijo posredno ali neposredno nevarnost

–         Preveri dostopnost do naprav za izklop delov pod napetostjo

–         Predvidi in načrtuje ukrepe v primeru nesreče

–         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Upošteva pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Prepozna nevarnosti.

–         Prepozna območje dela pod napetostjo

–        Priključuje in prevezuje vodnike v bližini delov pod napetostjo v nizkonapetostnih (NN) stikalnih napravah

–         Zamenjuje priključne omarice v bližini delov pod napetostjo.

–         Suho in mokro čisti nizkonapetostne stikalne naprave in postroje v bližini delov pod napetostjo

–         Dela na števčnih in priključnih napravah v bližini delov pod napetostjo

–         Dela na NN sistemih merilnih in zaščitnih transformatorjev v bližini delov pod napetostjo

–         Zamenjuje plošče za števce in zamenjava števcev v bližini delov pod napetostjo

–         Zaslanja in prekriva dele pod napetostjo

–         Montira in demontira prenapetostne odvodnike v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše preverjanje postopka izklopa.

–         Opiše postopek in pomen pregleda veljavnosti dokumentacije.

–         Opiše zahtevne in manj zahtevne električne inštalacije.

–         Opiše pomen uporabe le tiste delovne opreme, ki ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov.

–         Opiše pravilne procese za zagotavljanje električne varnosti pri delu.

–         Opiše dela pod napetostjo.

–         Opiše dela v bližini delov pod napetostjo.

–         Predstavi zaporedje in pomen upoštevanja pravil za delo v bližini napetosti.

–         Predstavi zaporedje in pomen upoštevanja pravil za delo pod napetostjo.

–         Predstavi mejne vrednosti električnih moči za delo pod napetostjo.

–         Predstavi ločilne razdalje za različne primere napetostnih nivojev.

–         Opiše vizualne preglede pred pričetkom del.

–         Opiše pomen odstranitve nevarne opreme in sredstev za delo.

–         Opiše načrtovane postopke in ukrepe v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Predstavi pravilno zaporedje izvajanja postopkov za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje nevarnosti pred električnim tokom

–         Opiše območje dela pod napetostjo.

–         Opiše zakaj ne sme izvajati dela pod napetostjo

–         Opiše delo v bližini delov pod napetostjo,

–         Opiše postopke dela v bližini delov pod napetostjo

–         Opiše in predstavi pomen petih pravil na primeru dela v bližini delov pod napetostjo

IZVAJALCI

 

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email