IZPIT – Izvajalec za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij NNELI

PRIJAVA

Kompetence

  • Zagotavlja električno varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka.
  • Izvaja in nadzira dela v bližini delov pod napetostjo na NN električnih in drugih inštalacijah, na razdelilniku, električni opremi, strojih, aparatih in napravah po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.
  • Servisira, vzdržuje, vgrajuje in kontrolira dela v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

Pogoji za pristop k izpitu

Ni posebnih pogojev za pristop k izpitu.

POTEK IZPITA

Teoretično preverjanje, ki se izvede na računalniku. Izpitna komisija pripravi izpitna vprašanja in naloge, ki vsebujejo vsa področja izpitnega kataloga za strokovno kvalifikacijo izvajalca del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih  električnih inštalacij NNELI po Pravilniku o nevarnosti pred električnim tokom.

Merila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju:

  • poznavanje in razumevanje pravne ureditve – tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
  • poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema,
  • poznavanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 50 % možnih točk.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 3 leta od izdaje. Kandidat, ki želi po 3-h letih od prejema certifikata   ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin s področja dela pod napetostjo.

Dokazila o opravljenih izpopolnjevanjih kandidat dokazuje s potrdili izvajalcev programov izpopolnjevanja. Dokazila kandidat predloži ZRZ ali akreditirani organizaciji.

V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opraviti izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Zagotavlja električno varnost  in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka

 

– Pozna in razume zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1.

– Pozna in razume Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

– Pozna in razume pripadajoče standarde, direktive in uredbe.

-Pozna potrebne varnostne ukrepe pri pripravi in izvedbi programa dela pod napetostjo.

Upošteva varnostne ukrepe in pravila pri pripravi in izvedbi programa dela v bližini delov pod napetostjo.

–  Pozna nevarnosti in potrebne postopke za opravljanje dela.

Pozna nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi.

Zaveda se pristojnosti in odgovornosti pri svojem delu.

Pozna pravilno razporeditev delovnih nalog.

Pozna postopke za varno delo.

– Pozna ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo.

– Pozna varnostne ukrepe in ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi.

Pozna načine reševanja v primeru nesreče.

 

–         Opiše in interpretira določila ZVZD-1.

–         Opiše in interpretira Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

–         Opiše in interpretira standarde, direktive in uredbe v povezavi z delom v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje in opiše pogoje za zagotavljanje ustreznih ukrepov.

–         Opiše delo pod napetostjo, opredeli nevarnosti in potrebne ukrepe varovanja pri delu pod napetostjo.

–         Opiše postopek in pet pravil za delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje in opiše pristojnosti za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše odgovornosti pri delu do sebe in drugih.

–         Našteje in opiše nevarnosti ob dotiku delov pod napetostjo.

–         Opiše omejitve za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše izvajanja potrebnega nadzora v različnih primerih in situacijah.

–         Opiše ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo.

–         Opiše varnostne ukrepe.

–         Opiše način reševanja v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno del.

–         Našteje in opiše nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi.

–         Opiše in razloži razpored delovne nalog.

–         Opiše ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi.

–         Opiše ukrepe varovanja z varovalnimi sredstvi.

Izvaja in nadzira dela v bližini delov pod napetostjo na NN električnih in drugih inštalacijah, na razdelilniku, električni opremi, strojih, aparatih in napravah po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

 

 

 

–         Prepozna obratovanja NN električnih in drugih inštalacij v delovnem okolju

–         Pozna zahteve po zagotavljanju ustrezne električne varnosti in kakovosti na delovnem mestu.

–         Pozna  načrte NN električnih inštalacij v delovnem okolju

–         Pozna pripadnost tokokrogov razdelilnikov in zaščitne ukrepe

–         Pozna postopke izklopa.

–         Pozna obveznost pregledov varnosti električnih inštalacij.

–         Pozna obveznost pregledov zaščite pred delovanjem strele.

–         Pozna postopek preverjanja kompatibilnost priključene električne opreme in naprav.

–         Pozna obveznost pregledov delovne opreme, strojev, aparatov in naprav na območju delovnega mesta.

 

–        Našteje potrebno dokumentacijo o zagotavljanju ustreznega obratovanja električnih in drugih inštalacij na delovnem mestu.

–        Navede ustrezne preglede za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti pri delu.

–        Opiše regulativo s pripadajočimi smernicami in standardi za zagotavljanje ustrezne električne varnosti.

–        Predstavi pomen postopka izklopa.

–        Predstavi pomen pregleda veljavnosti dokumentacije.

–        Opiše zahtevne in manj zahtevne električne inštalacije.

–        Utemelji pomen uporabe le tiste delovne opreme, ki ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov.

 

Servisira, vzdržuje, vgrajuje in kontrolira dela v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi. –         Pozna osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe.

–         Pozna postopek pregleda ustreznosti okrovov in zaslomb NN električnih in drugih inštalacijah, na razdelilniku, električni opremi, strojih, aparatih in napravah.

–         Pozna postopek odstranitve opreme, orodja in naprave, ki lahko povzročijo posredno ali neposredno nevarnost.

–         Pozna ukrepe v primeru nesreče.

–         Pozna postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Pozna pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Pozna nevarnosti.

–         Pozna območje dela pod napetostjo.

–         Pozna regulativo in standarde s področij električne varnosti NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav na specifičnem področju svojega dela.

–         Pozna zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–         Pozna osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–        Pozna električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter meje ustreznosti.

–        Pozna postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

–         Predstavi pravilne procese za zagotavljanje električne varnosti pri delu na električnih inštalacijah in na priključeni električni opremi in napravah.

–         Opiše dela pod napetostjo.

–         Opiše dela v bližini delov pod napetostjo.

–         Predstavi zaporedje in pomen upoštevanja pravil za delo v bližini napetosti.

–         Opiše zaporedje in pomen upoštevanja pravil za delo pod napetostjo.

–         Predstavi mejne vrednosti električnih moči za delo pod napetostjo.

–         Opiše ločilne razdalje za različne primere napetostnih nivojev.

–         Opiše pomen izvedbo vizualnega pregleda pred pričetkom del.

–         Opiše pomen odstranitev nevarne opreme in sredstev za delo.

–         Opiše načrtovane postopke in ukrepe v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše pravilno zaporedje izvajanja postopkov za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje nevarnosti pred električnim tokom.

–         Opiše območje dela pod napetostjo.

–         Opiše zakaj ne sme izvajati dela pod napetostjo.

–         Našteje regulativo, pravilnike in standarde s področij električne varnosti in električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav na specifičnem področju svojega dela.

–         Našteje zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–         Našteje osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Našteje električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter pravilno oceni meje ustreznosti.

–         Našteje in utemelji postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

IZVAJALCI

 

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email