IZPIT – Železokrivec

PRIJAVA

Kompetence 

 • Pripravi armaturo po načrtu.
 • Oblikuje armaturo.
 • Spaja in namešča armaturo.
 • Izvaja sanacijska dela na armaturah.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • zaključena osnovnošolska obveznost
 • zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del v radbeništvu

POTEK IZPITA

Praktično z zagovorom: ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti in z ustnim zagovorom strokovno-teoretična znanja

Komisija bo na izpitu upoštevala merila:

 • kakovost izdelka (ravnost površin, horizontalnost, vertikalnost, pravokotnost, zahtevani naklon poševnine),
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • pravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • skladnost izdelka z načrtom,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.

Kriteriji ocenjevanja:

 Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 25
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 15

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Veljavnost certifikatov ni časovno omejena.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
pripravi armaturo po načrtu ·        prenese podatke o dimenzijah armature iz načrta v dejansko stanje

·        pripravi pravilne preseke in dimenzije armature

·        uporablja merilno orodje in kontrolne pripomočke

·        preveri pravilnost in natančnost oznak in lego ter presek armature

·        reže in pripravlja armaturo za različne elemente

·        pozna osnovno funkcijo armature v temeljnih konstrukcijskih elementih (temelj, steber, nosilec, konzola)

 

Priprava armature po načrtu:

·        skicira armaturo za osnovne konstrukcijske elemente (temelj, steber, nosilec in konzola)

·        pregleda tehnično dokumentacijo

·        pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo

·        pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva

·        preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo

·        prenese podatke o dimenzijah armature iz načrta na dejansko stanje

·        pripravi pravilne preseke in dimenzije armature

·        uporablja merilno orodje in kontrolne pripomočke

·        preveri pravilnost in natančnost oznak in lego ter presek armature

·        reže in pripravlja armaturo za različne elemente

·        stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi

·        očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva

·        pojasni, kateri nastali odpadki so lahko škodljivi za okolje

Pripravi podatke za oceno stroškov za armaturo po načrtu:

·        oceni in predstavi možne stroške dela

·        oceni in predstavi porabo časa in materiala glede na dokumentacijo in glede na normative dela ter porabo materiala

·        pojasni osnove obračunavanja ur

·        pojasni osnove popisov del in predizmer za obračun del

·        pojasni odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu

·        pojasni vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela

·        v simulirani situaciji predstavi ponudbo stranki

oblikuje armaturo ·        prebere armaturni načrt

·        pozna pravila krivljenja materiala

·        armaturo oblikuje ročno in/ali strojno

·        zna določiti pravilne loke ukrivljanja

·        pozna značilnosti različnih vrst jekla

Oblikovanje armature:

·        pregleda armaturni načrt in drugo  tehnično dokumentacijo

·        pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo

·        pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva

·        preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del ter varno delo

·        armaturo oblikuje ročno in/ali strojno

·        določi pravilne loke ukrivljanja

·        stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi

·        očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva

·        pojasni značilnosti različnih vrst jekla

 

spaja in namešča armaturo ·        pozna osnovna pravila minimalnih preklopov armature (fi armature in minimalni potreben preklop)

·        pravilno po armaturnem  načrtu razporedi in vgradi armaturo

·        armaturo preklapa in spaja po armaturnem načrtu z rezanjem, krivljenjem in vezanjem

 

Spajanje in nameščanje armature:

·        pregleda armaturni načrt in drugo tehnično dokumentacijo

·        pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo

·        pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva

·        preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del ter varno delo

·        razporedi armaturo po načrtu

·        armaturo spaja glede na načrt

·        izvaja preklope armature po navodilih oziroma po projektu

·        stroje in orodja uporabi po navodilih ter skladno s predpisi

·        očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva pojasni osnovna pravila minimalnih preklopov armature (fi armature in minimalni potrebni preklop)

izvaja sanacijska dela ·        izvaja sanacijska dela na starih armaturah

·        pri dodatni ojačitvi armature izvede pravilen način ojačevanja glede na navodila ali projekt

·        opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica

·        pozna pravila opravljanja sanacijskih železokrivskih del

Izvedba sanacijskih del na obstoječi  armaturi:

·        pregleda tehnično dokumentacijo

·        pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo

·        pregleda in preveri delovna ter zaščitna sredstva

·        preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo

·        izvede sanacijo  (zaščita obstoječe armature, nadomeščanje manjkajoče armature)  obstoječe  armature

·        pri dodatni ojačitvi armature izvede pravilni način ojačevanja glede na navodila ali projekt

·        stroje in orodja uporabi po navodilih ter skladno s predpisi

·        očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva pojasni svoje pristojnosti pri delu na starih stavbah

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email