IZPIT – Mentor za praktično usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav

PRIJAVA

Kompetence

  • Povezuje dejavnike uspešnega praktičnega usposabljanja z delom
  • Pripravi načrt, organizira in izvede praktično usposabljanje z delom
  • Spremlja in vrednoti izvedbo praktičnega usposabljanja z delom

Pogoji za pristop k certificiranju

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati, ki imajo veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za:

  • vodjo obratovanja krožne žičnice oziroma namestnika vodje obratovanja krožne žičnice 5 let delovnih izkušenj v žičničarstvu in 2 leti delovnih izkušenj kot vodja obratovanja oziroma namestnik vodje obratovanja na krožni žičnici

ali

  • vodjo obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače oziroma namestnika vodje obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače, 5 let delovnih izkušenj v žičničarstvu in 2 leti delovnih izkušenj kot vodja obratovanja oziroma namestnik vodje obratovanja  na nihalni žičnici  ali vzpenjači

in

  • priporočilo upravljalca smučišča.

Kandidatom, ki oddajo tudi dodatno dokazilo:

  • o opravljenem pedagoško andragoškem usposabljanju v skladu z javno veljavnim programom usposabljanje za mentorje objavljenim na spletnih straneh Filozofske fakultete ali Centra RS za poklicno izobraževanje ali
  • o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu,

izpitna komisija prizna vsebine kataloga in podeli strokovno kvalifikacijo za mentorja/co za praktično usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav.

POTEK IZPITA

Kandidat izdela pisno učno pripravo za izvedbo nastopa s svojega poklicnega področja v treh izvodih in jo ob pričetku izpita predložiti izpitni komisiji. Priprava mora vsebovati vse elemente metodično didaktične in vsebinske priprave. Brez pisne priprave kandidat ne more pristopiti k opravljanju pedagoško andragoškega nastopa.

Kandidati naj v svojo učno pripravo vključijo konkretne učne cilje, ki jih želijo doseči z delovno nalogo, opredelijo časovno in v nekaj stavkih napišejo konkretna navodila za pisanje delavniškega dnevnika!  V pisni pripravi se od kandidata pričakuje originalen in ustvarjalen pristop, prav tako je zaželeno tudi slikovno gradivo kot sestavni del pisne učne priprave.

Z izbrano nalogo se z ustnim zagovorom preverjajo metodično didaktična in strokovno teoretična znanja.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikat je veljaven 5 let od izdaje s pogojem, da se  mentor udeležuje  letnih seminarjev za mentorje  za usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav, ki jih  organizira Združenje slovenskih žičničarjev. Minimalna obvezna prisotnost na seminarjih je vsako drugo leto, izostanek v dveh zaporednih letih ni dovoljen.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Povezuje dejavnike uspešnega  praktičnega usposabljanja z delom –        razlikuje med različnimi dejavniki uspešnega učenja

–        pozna strukturo in delovanje človekove osebnosti

–        pozna vlogo in lik mentorja

–        pozna in razume psihološke osnove skupinskega dela (oblikovanje in vodenje skupine, ustvarjalno skupinsko delo)

–        pozna spretnosti uspešne komunikacije, ki motivira udeležence praktičnega izobraževanja, da dejavno sodelujejo v skupini

–        razume pomen dobrih komunikacijskih odnosov v skupini in organizaciji

–        predstavi ovire, ki se pojavljajo v medosebnih odnosih z udeleženci praktičnega usposabljanja

–        predstavi ukrepe za  odpravljanje ovir

–        predstavi uporabno vrednost  različnih orodij prepričljivega komuniciranja (poslušanje, vprašanja, argumentiranje …)

–        pojasni pomen kakovostne povratne informacije

–        predstavi analizo in vrednoti možne vzroke za nastanek konfliktov

–        predstavi ukrepe ustreznega odziva v  primeru ugotovitve problema ali konflikta v delovni skupini

Pripravi načrt, organizira in izvede praktično usposabljanje z delom –        pozna  vsebine in cilje programov usposabljanja za  voznika in strojnika žičniških naprav

–        pripravi načrt in izvede praktično usposabljanje z delom

–        organizira, spremlja ter vrednoti delo voznika in strojnika žičniških naprav

–        pozna didaktična načela po katerih naj se ravna pri načrtovanju, pripravi in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom

–        pozna različne učne metode in učne oblike kot načine za doseganje ciljev

–        pozna pomen priprave mentorja na izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

–        razume pomen ergonomskih kriterijev (študij dela) za zdravo in varno delo

–        upošteva   ukrepe za varno in zdravo opravljanje dela voznika in strojnika žičniških naprav

–        uporablja različne pristope motiviranja za učenje in  delo

–        upošteva individualne posebnosti in potrebe udeležencev usposabljanja

–        zaveda se pomena razvijanja vztrajnosti, natančnosti, kreativnosti udeležencev pri praktičnem usposabljanju z delom

–        predstavi vsebine in cilje programov usposabljanja za  voznika in strojnika žičniških naprav

–        predstavi načrt izvedbe praktičnega usposabljanja z delom

–        predstavi didaktična načela pri načrtovanju, pripravi in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom

–        utemelji učne metode in učne oblike kot načine za doseganje ciljev

–        predstavi pripravo mentorja na izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

–        predstavi ukrepe za motivacijo udeležencev na   praktičnem usposabljanju z delom

–        predstavi ukrepe za varno in zdravo opravljanje dela voznika in strojnika žičniških naprav

Spremlja in vrednoti izvedbo praktičnega usposabljanja z delom –        spozna pravilno izvajanje postopkov vrednotenja (spremljanje, preverjanje, ocenjevanje)

–        pozna dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenja na praktičnem izobraževanju,

–        pozna pomen spremljanja, dajanja povratnih informacij  in vrednotenja učnih rezultatov dela voznika in strojnika žičniških naprav na praktičnem usposabljanju

–        pozna pomen vrednotenja (evalvacije) učnih dosežkov

–        pozna naloge in  razume vlogo mentorja za uspešno in učinkovito učenje v realnem delovnem okolju,

–        pozna kriterije in metodologijo za vrednotenje dosežkov na  praktičnem usposabljanju

–        pozna izvedbo evalvacije praktičnega usposabljanja z delom  .

–        pozna in upošteva dokumentacijo udeležencev na praktičnem usposabljanju z delom

–        organizira, spremlja ter vrednoti delo voznika in strojnika žičniških naprav

–        pozna načine za spodbujanje udeležencev pri načrtovanju in doseganju ter vrednotenju lastnih ciljev

–        razume vpliv sistemskih in nesistemskih dejavnikov na ocenjevanje

–        pozna kriterije za vrednotenje praktičnega usposabljanja z delom

–        predstavi postopke vrednotenja (spremljanje, preverjanje, ocenjevanje) praktičnega usposabljanja z delom

–        predstavi dokumentacijo udeležencev na praktičnem usposabljanju z delom

–        predstavi kriterije za vrednotenje praktičnega usposabljanja z delom

 

IZVAJALCI

 

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email