IZPIT – Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo

PRIJAVA

Kompetence:

  • Spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise, ki urejajo delovna razmerja.
  • Izvede postopek zaposlitve delavca.
  • Izvede postopek prenehanja delovnega razmerja.
  • Pripravi ukrepe za varovane kategorije delavcev.
  • Pripravi podlage za obračun povračila stroškov v zvezi z delom.
  • Varuje osebne podatke zaposlenih in deluje v skladu s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov.

Pogoji za pristop k certificiranju

Najmanj 4 letna srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

1) Kandidat pripravi seminarsko nalogo v kateri pripravi predlog vzpostavitve celovitega sistema kadrovskega dela. V kolikor ima organizacija že vzpostavljen sistem kadrovske funkcije, obstoječi sistem v seminarski nalogi predstavi in pripravi predlog optimiziranja. Kandidat opravi ustni zagovor seminarske naloge.

ALI

2) Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge. Testno polo oz. naloge pripravi izpitna komisija.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju kadrovskega poslovanja-delovno pravna zakonodaja ter z udeležbo na usposabljanjih  s področja delovno pravne zakonodaja  (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise, ki urejajo delovna razmerja –          pozna zakonodajo ter predpise s področja: delovnega prava, socialnega, zdravstvenega in invalidsko pokojninskega zavarovanja, vrednotenja in nagrajevanja dela, štipendiranja, socialno varstvenih ukrepov, varstva pri delu ter kolektivne pogodbe

–          pozna in oblikuje evidence na področju dela

–          pozna načine varovanja podatkov

–          pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov in varovanju informacij

–          pozna postopek zaposlovanja

–          pozna sestavine pogodbe o zaposlitvi ter vse posebnosti

–          pozna pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, tako delodajalca kot delavca

–          pozna najpogostejše kršitve na področju delovnih razmerij

–          pozna vse oblike ter razloge prenehanja pogodbe o zaposlitvi

–          pozna postopke prenehanja pogodbe o zaposlitvi, odpovedne roke in odpravnine

–          pozna ukrepe za varstvo posebnih kategorij zaposlenih,

–          pozna sodni postopek in mediacijo

–          našteje in opiše zakonodajo ter predpise na področju delovnih razmerij

–          pripravi koncept in osnutek internih pravilnikov (obveznih in priporočljivih)

–          predstavi postopek sprejema internih aktov družbe oziroma organizacije

–          našteje in opiše metode kontrole izvajanja zakonskih in notranjih predpisov ter ukrepe v primeru kršitev

–          pripravi koncept varovanja osebnih podatkov

–          pripravi postopek zaposlovanja

–          pripravi in predstavi osnovno strukturo pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, pogodbe o avtorskem delu …

–          našteje sestavine pogodbe o zaposlitvi

–          našteje najpogostejše kršitve iz delovnega razmerja

–          našteje vse oblike in razloge prenehanja pogodbe o zaposlitvi

–          opiše različne postopke pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

–          opiše odpovedne roke in opiše v katerih primerih pripada delavcu odpravnina

–          opiše ukrepe za varstvo posebnih kategorij zaposlenih,

–          opiše sodni postopek in mediacijo

izvede postopek zaposlitve delavca –          obvlada postopek zaposlitve

–          pozna pogodbo o zaposlitvi za določen čas

–          pozna pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

–          pozna pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

–          pozna pogodbo o zaposlitvi za delo na domu

–          pozna pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo

–          pozna pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo

–          pozna podjemno pogodbo oz. pogodbo o delu

–          pozna avtorsko pogodbo

–          pozna pogodbo o začasnih ali občasnih delih

–          pozna vzporedno pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez odpovedi veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas

–          opiše postopek zaposlitve

–          našteje in opiše pravne podlage, ki urejajo področje zaposlovanja

–          opiše pravice in obveznosti delodajalca v postopku zaposlovanja

–          opiše pravice in obveznosti kandidata v postopku zaposlovanja

–          našteje in opiše oblike zaposlitve, specifike, prednosti in slabosti posameznih oblik

–          pripravi, opiše in pojasni pogodbo o zaposlitvi za določen čas

–          pripravi, opiše in pojasni pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

–          pripravi, opiše in pojasni pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

–          pripravi, opiše in pojasni pogodbo o zaposlitvi za delo na domu

–          pripravi, opiše in pojasni pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo

–          pripravi, opiše in pojasni pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo

–          pripravi, opiše in pojasni podjemno pogodbo oz. pogodbo o delu

–          pripravi, opiše in pojasni avtorsko pogodbo

–          pripravi, opiše in pojasni  pogodbo o začasnih ali občasnih delih

–          pripravi, opiše in pojasni  vzporedno pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez odpovedi veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen čas

izvede postopek prenehanja delovnega razmerja –          razume načine  prenehanja delovnega razmerja

–          pozna pravne podlage, ki urejajo področje prenehanja delovnega razmerja

–          zna izpeljati  postopek  prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

–          zna izpeljati  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

–          zna izpeljati  postopek  odpovedi  pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

–          zna izpeljati  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

–          zna izpeljati  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega dela

–          zna izpeljati  postopek  izredne odpovedi  pogodbe o zaposlitvi

–          zna izpeljati  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu

–          zna izpeljati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

–          razume postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča

–          zna izpeljati postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu

–          razume ukrepe  za posebno pravno varstvo pred odpovedjo

–          opiše načine  prenehanja delovnega razmerja

–          našteje in opiše pravne podlage, ki urejajo področje prenehanja delovnega razmerja

–          predstavi pravice in obveznosti delodajalca ob prenehanju delovnega razmerja glede na način prenehanja

–          predstavi pravice in obveznosti delavca ob prenehanju delovnega razmerja glede na način prenehanja

–          opiše  postopek  prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter pripravi odpoved

–          opiše  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter pripravi odpoved

–          opiše  postopek  odpovedi  pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ter pripravi dokumentacijo

–          opiše  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ter pripravi odpoved

–          opiše postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega dela ter pripravi odpoved

–          opiše  postopek  izredne odpovedi  pogodbe o zaposlitvi ter pripravi odpoved

–          opiše  postopek  odpovedi  pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu ter pripravi odpoved

–          opiše postopek odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca ter pripravi dokumentacijo

–          predstavi postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča ter pripravi odpoved

–          opiše postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu

–          predstavi  ukrepe  za posebno pravno varstvo pred odpovedjo

pripravi ukrepe za varovane kategorije delavcev –          razume ukrepe za posebno varovane kategorije delavcev

·         varstvo žensk

·         varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva

·         varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let

·         varstvo invalidov

·         varstvo starejših delavcev

·         varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

–          opiše zakonske podlage, ki urejajo varovane kategorije delavcev

–          predstavi ukrepe za posebno varovane kategorije delavcev

–          opiše potrebno interno dokumentacijo za posamezne varovane kategorije delavcev

 

pripravi podlage za obračun povračila stroškov v zvezi z delom –          pozna obračun povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

–          pozna obračun povračilo stroškov za prehrano

–          pozna obračun povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

–          predstavi dokumentacijo za obračun povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

–          predstavi dokumentacijo za  obračun povračilo stroškov za prehrano

–          predstavi dokumentacijo za  obračuna povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

varuje osebne podatke zaposlenih in deluje v skladu s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov –          pozna zakonske podlage za ureditev varstva osebnih podatkov

–          pozna vlogo Informacijskega pooblaščenca in inšpekcijski nadzor

–          zna oceniti raven občutljivih osebnih podatkov

–          razume ukrepe za informacijsko zavarovanje osebnih podatkov

–          pozna pogoje za posredovanje osebnih podatkov

–          pozna pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov

–          pozna dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov

–          pozna zahteve za dopustnost uvedbe videonadzora zaposlenih

–          pozna zahteve za dopustnost uvedbe     biometričnih zahtev za določeno delovno mesto

–          predstavi zakonske podlage za ureditev varstva osebnih podatkov

–          opiše  vlogo Informacijskega pooblaščenca in inšpekcijski nadzor

–          predstavi ravni občutljivosti osebnih podatkov

–          predstavi ukrepe za  informacijsko varnost za zavarovanje osebnih podatkov

–          predstavi zahteve za posredovanje osebnih podatkov

–          predstavi pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov

–          predstavi dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov

–          predstavi zahteve za dopustnost uvedbe videonadzora zaposlenih

–          predstavi objektivne razloge za dopustnost uvedbe biometričnih zahtev za določeno delovno mesto

–          predstavi postopek Inšpekcijskega nadzora

–          predstavi sankcije za kršitve varovanja osebnih podatkov

 

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email