IZPIT – Strokovnjak za kadrovski kontroling

PRIJAVA

Kompetence:

  • razume delovanje sodobne kadrovske funkcije in njeno vlogo v sodobnem podjetju
  • uvaja in izvaja celovit sistem kadrovskega kontrolinga
  • spremlja merila uspešnosti izvajanja kadrovske funkcije
  • sooblikuje poslovno politiko organizacije
  • načrtuje in planira stroške dela v organizaciji

Pogoji za pristop k certificiranju

Najmanj 4 letna srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

1) Kandidat pripravi seminarsko nalogo v kateri pripravi predlog vzpostavitve celovitega sistema kadrovskega kontrolinga. V kolikor ima organizacija sistem kontrolinga že vzpostavljen, obstoječi sistem v seminarski nalogi predstavi in pripravi predlog optimiziranja. Kandidat opravi ustni zagovor seminarske naloge.

ali

2) Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge. Testno polo oz. naloge pripravi izpitna komisija.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 70% uspeh.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področja razvoja in kontrolinga  človeških virov ter z udeležbo na usposabljanjih  s področja razvoja in kontrolinga  človeških virov  (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Razume delovanje sodobne kadrovske funkcije in njeno vlogo v sodobnem podjetju –   pozna delovanje sodobne kadrovske funkcije in njene vloge v sodobnem podjetju,

–   razume svetovalno vlogo kadrovske funkcije,

–   razume vpliv kadrovske funkcije na poslovanje podjetje,

–   pozna pomen strategije podjetja ter nujnost povezave med kadrovsko strategijo in strategijo podjetja,

–   spozna koncept ključnih delovnih mest in nasledstva,

–   zna postavljati cilje po metodologiji SMART in pozna koncept vodenje s cilji,

–   pozna kontroling ter povezavo med kontrolingom in kadrovsko funkcijo

–   opredeli kadrovsko strategijo, ki je v povezavi s strategijo podjetja

–   naredi SWOT analizo za kadrovsko funkcijo in opredeli, kako se lahko izogne slabostim in nevarnostim.

–   po metodologiji SMART zastavi kratkoročne cilje na kadrovskem področju, ki zagotavljajo uresničevanje zastavljene kadrovske strategije

–   opredeli ključna delovna mesta in opredeli aktivnosti za plan nasledstva

Uvaja in izvaja celovit sistem kadrovskega kontrolinga

 

 

 

–   pozna sistem kadrovskega kontrolinga

–   pozna orodja kadrovskega kontrolinga

–   načrtuje kadrovski kontroling

–   pozna metode uvajanja  kadrovskega kontrolinga

–   pozna elemente za pripravo poročil in predstavitev  rezultatov kadrovskega kontrolinga

–   pozna in izvaja etično presojo v organizaciji

–   zna ugotoviti stanje organizacijske kulture v organizaciji

–   pozna osnovne procese kadrovskega kontrolinga

–   pozna ključne kazalce merjenje učinka na področju človeških virov

–   pripravi predlog sistema kadrovskega kontrolinga

–   izdela etično samopresojo organizacije

–   določi kadrovske kategorije, ki so ključne za dosego strateških ciljev ter ključne kazalnike uspešnosti na kadrovskem področju

–   ugotovi in predstavi stanje organizacijske kulture v organizaciji

–   izračuna izbrane kazalnike uspešnosti na kadrovskem področju

–   zna primerjati kazalnike uspešnosti z izbranimi kategorijami in rezultati

–   pripravi in predstavi predloge izboljšav in interpretira rezultate in pomen le-teh za učinke na področju človeških virov

 

Sooblikuje poslovno politiko organizacije –   pozna vizijo, strategijo in elemente poslovne politike organizacije

–   pozna sistem načrtovanja človeških virov v organizaciji

–   zna definirati področja za izboljšave.

–   je sposoben implementirati svetovalno vlogo kadrovske funkcije,

–   je sposoben izdelati kadrovsko poročilo za odločevalce in podpreti proces odločanja

–   opiše in predstavi vizijo, strategijo in strateške načrte organizacije ter jih kritično oceni s kadrovskega vidika

–   predstavi osnovne elemente poslovne politike in jih poveže s kadrovskim področjem

–   pripravi celovito kadrovsko poročilo

–   pripravi predloge za izboljšave, ki bodo izboljšali kazalnike oz. jih približali ciljnim vrednostim, ob tem deluje kot kadrovski svetovalce

Načrtuje in planira stroške dela v organizaciji

 

–   pozna pristope pri načrtovanju stroškov kadrovskega kontrolinga

–   pozna elemente povezane z ekonomiko poslovanja organizacije

–   zna pripraviti delovni in finančni načrt za področje človeških virov v organizaciji

–   zna pripraviti stroškovni načrt za področje človeških virov

–   pripravi in predstavi stroškovni načrt za področje človeških virov ter ga utemelji in kritično oceni

–   pripravi in predstavi delovni in finančni načrt za področje človeških virov in ga utemelji

–   predstavi in opiše načine kontrole porabe in nadzora stroškov

–   predstavi in kritično oceni načine optimizacije stroškov

–   opiše in predstavi osnovne principe racionalizacije dela v okviru kadrovske funkcije

–   opiše in predstavi osnovne kazalnike poslovanja ter opiše načine spremljanja in ugotavljanja doseganja

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email