IZPIT – Disponent

PRIJAVA

Kompetence

 • Prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta.
 • Organizira in vodi prevzemni proces v logistiki.
 • Organizira in vodi odpremni in oskrbni proces v logistiki.
 • Organizira in vodi hrambni proces ter upravljanje s skladiščnimi sistemi.
 • Organizira in vodi zunanji transport.
 • Vodi in izvaja vračanja blaga in upravlja z reklamacijami.
 • Organizira in vodi dodelavne procese in storitve v logistiki.
 • Organizira in vodi povratno logistiko in upošteva okoljske standarde.

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati:

 • z najmanj 4 letno srednjo splošno izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge.

Merila za ocenjevanje:

 • poznavanje ključnih procesov in dokumentacije pri transportu in prevozu blaga
 • poznavanje ključnih predpisov na področju transportne logistike,
 • razumevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev za delo v transportni logistiki.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 70% uspeh.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja v logistiki ter z udeležbo na usposabljanjih  iz področja vodenja in upravljanja logistike (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
–         prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta –         razume tržišče organizacije

–         pozna organizacijo transporta

–         dobro pozna vse transportne podsisteme

–         pozna transportno dokumentacijo

–         pozna sistem priprave in opreme vozil za opravljanje prevoznih storitev

–         pozna transportne in skladiščne dokumente

–         pozna sisteme rešitev v transportnih sistemih

–         pozna različna načrtovanja in nadzor naprav za sledenje blaga

–         pozna skladiščne dokumente

–         pozna načine mednarodnega poslovanja

–         pripravlja in izbira ustrezna prevozna sredstva za posamične prevoze

–         zbira informacije o sklenjenih bilateralnih in multilateralnih sporazumih za prevoz blaga

–         upošteva primernost prevoznih sredstev glede na vrsto blaga, potek vožnje ter naročilo stranke

–         zbira informacije o prevoznih razmerah in pogojih na cestah, železnicah, letališčih in morju.

–         pozna prometno zakonodajo in predpise o prevozu potnikov v notranjem in zunanjem prometu,

–         pozna temelje delovnopravne zakonodaje in predpise za izvajanje prevoza

–         pozna načine zbiranja informacij o dokumentih, dokazilih in evidencah za posamezno vrsto prevoza

–         pozna strukturo prevoznih cen v transportni dejavnosti

–         zna iz posameznih tarif izračunati stroške

–         pozna različne informacije o cenah na trgu prevozov potnikov in blaga

–         razume notranjo organizacijo transportnih podjetij

–         pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev

–         pozna načine prevzema naročil in izvedb prevozov uporabnikov storitev

–         pozna načine sodelovanja s posredniki pri izvedbi prevozov

–         razume sistem izbiranja prevoznih sredstev za prevoze

–         pozna prevozna sredstva, ki jih odreja za prevoze

–         pozna delo voznika in s tem njegovo funkcionalno znanje in izkušnje

–         pozna tehnično-tehnološke lastnosti prevoznega sredstva

–         opiše organizacijo transporta in logistike

–         predstavi transportno dokumentacijo

–         predstavi različne oblike načrtovanja in nadzora naprav za sledenje blaga

–         predstavi oblike mednarodnega poslovanja

–         predstavi kriterije glede ustrezne izbira prevoznih sredstev za posamične prevoze

–         predstavi ključne informacije o prevoznih razmerah in pogojih na cestah, železnicah, letališčih in morju.

–         opiše delovnopravno zakonodajo in predpise za izvajanje prevoza

–         predstavi strukturo prevoznih cen v transportno logistični dejavnosti

–         predstavi tarife za izračun stroškov

–         predstavi informacije o cenah na trgu prevozov potnikov in blaga

 

–         organizira in vodi prevzemni proces v transportni logistiki –         obvlada osnove transportne logistike

–         načrtuje, organizira in nadzira prevzem blaga

–         izvaja nadzor nad vhodi in izhodi materiala

–         izvaja optimizacijo logističnih procesov

–         vodi logistično dokumentacijo

–         pozna stroškovni vidik logistike, transporta in skladiščenja

–         pozna modele za optimizacijo logističnih procesov

–         izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog

–         predstavi klasifikacijo transporta

–         opiše principe transporta surovin in oskrbe industrije

–         opiše principe transporta gotovih izdelkov

–         opiše distribucijski – oskrbni transport

–         predstavi vlogo transporta v oskrbi človekovih potreb,

–         opiše razvoj transporta

–         prikaže možnosti za optimizacijo logističnih procesov

–         predstavi metode nadzora nad vhodi in izhodi blaga

–         organizira in vodi odpremni in oskrbni proces v transportni logistiki –         načrtuje, organizira in nadzira odpremni/oskrbni proces

–         pozna transportno infrastrukturo in tehnologije

–         spremlja ključne kazalnike skladiščnega poslovanja

–         spremlja novosti v organizaciji in tehnologiji transportne logistike in uvaja izboljšave

–         uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo

–         opiše odpremni/oskrbni proces

–         predstavi tehnologijo nakladanja in razkladanja

–         predstavi tehnologijo vozil

–         predstavi sodobno tehnologijo transporta in njen razvoj

 

–         organizira in vodi hrambni proces ter upravljanje s skladiščnimi sistemi –         načrtuje, organizira in nadzira hrambni proces

–         pozna oznake na embalaži in njihov pomen

–         razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov

–         pozna standarde skladiščenja

–         pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču

–         zagotavlja sledljivost blaga

–         vodi ustrezne evidence

–         pozna ključne predpise iz področja transportne logistike

–         upošteva predpise in interne ukrepe iz varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja

 

–         opiše hrambni proces

–         predstavi standarde sledljivosti

–         predstavi elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov

–         predstavi predpise iz področja hrambe blaga v kondicioniranih režimih (n.pr. hlajeno blago)

–         predstavi predpise s področja transportne logistike

–         predstavi sisteme za optimalno razporeditev tovora v skladišču

–         organizira in vodi zunanji transport –         načrtuje, organizira in nadzira zunanji transport

–         izvaja izbor  in sodeluje z zunanjimi izvajalci transportnih storitev

–         izvaja strateško načrtovanje transportnih zmogljivosti

–         izvaja operativno načrtovanje in disponiranje transporta

–         organizira in nadzira varnostne ukrepe transporta ter poskrbi za ustrezno zavarovanje transporta

–         spremlja trende v razvoju transporta in uvaja novosti

–         uporablja programska orodja v transportni logistiki

–         izvaja kontroling v transportni logistiki

–         obračuna transportne stroške

–         pozna ključna pravna razmerja v transportni logistiki

–         upravlja in obvladuje tveganja v transportu

–       predstavi časovne standarde transportne storitve oz. disponiranja

–       prikaže praktično uporabo mednarodne dokumentacije v transportu

–       izdela izračun kalkulacije cene transportne storitve

–       izdela praktični primer evalvacije izbora prevoznika

–       Izdela praktični primer oblikovanja ukrepov na področju zmanjševanja tveganja v transportu.

–         izvaja in vodi vračanja blaga in upravlja z reklamacijami –         izvaja reklamacijske postopke oz. upravlja z vračili

–         organizira skladiščenje neustreznega blaga oz. vračil s trga

–         pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo

–         opiše postopek izvajanja vračanja blaga vključno z reševanjem  reklamacije

–         organizira in vodi dodelavne procese in storitve v logistiki

 

–         načrtuje, organizira in nadzira dodelavne procese

–         pozna vlogo dodelavnih procesov in storitev v celotni logistični verigi

–         pozna predpise, ki določajo označevanje blaga

–       našteje in predstavi dodelavne procese

–       opiše vlogo dodelavnih procesov v logistični verigi

–       predstavi deklariranje živilskih oz. neživilski proizvodov

–       našteje in opiše bistvene elemente deklaracije

–       našteje predpise in bistvene elemente predpisov, ki določajo deklariranje

–         organizira in vodi povratno logistika in upošteva okoljske standarde –         načrtuje, organizira in nadzira povratno logistiko

–         pozna vlogo povratne logistike v logistični verigi

–         upošteva načela trajnostnega razvoja

–         pozna razbremenilno logistiko

–         upošteva sistem ravnanja z okoljem

–         pozna vplive različnih vrst embalaže in odpadnega materiala na okolje

–         pozna okoljske predpise in deluje v skladu z njimi

–         predstavi predpise, ki jih mora upoštevati pri povratni logistiki

–         opiše poročila o ravnanju z odpadki, embalažo in/ali nevarnimi odpadki

–         predstavi koncept trajnostnega razvoja v podjetju

–         predstavi vplive embalaže in odpadnega materiala na okolje v povezavi z vlogo ustreznega ravnanja z odpadki in embalažo

IZVAJALCI

 

 PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email