IZPIT – Vodja skladišča

PRIJAVA

Kompetence

  • Organizira in vodi delo v skladišču ter zagotavlja strokovnost, kakovost in varnost v skladišču.
  • Izvaja tekoče procese in zagotavlja optimalen pretok blaga.
  • Zagotavlja skrajševanje vezave zalog in učinkovito izrabo časa.
  • Vodi in motivira sodelavce v skladišču ter zagotavlja dobro komunikacijo.

Pogoji za pristop k certificiranju

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati:

  • z najmanj 4 letno srednjo splošno izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge. Testno polo oz. naloge pripravi izpitna komisija.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 70% uspeh.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja skladiščenja ter z udeležbo na usposabljanjih  s področja vodenja in upravljanja skladišč (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
 Organizira in vodi delo v skladišču ter zagotavlja strokovno, kakovostno in varno delo v skladišču –          pozna osnove skladiščnega poslovanja

–          pozna osnovne principe organizacije skladišč

–          pozna različne sisteme skladiščenja

–          skrbi za izvajanje tehnično-tehnoloških predpisov

–          pozna tehnične značilnosti skladišča, na podlagi katerih razporeja in koordinira delo ter načrtuje delovne operacije v skladišču

–          razume ekonomske učinke varčevanja z energijo, materialom in časom

–          pozna s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

–          soorganizira usposabljanje sodelavcev za strokovno delo in delo skladno s postopki za varno in zdravo delo ter požarno varnost

–          pozna možne poškodbe pri delu in sprejema varovalne ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu

–          uporablja delovna in zaščitna sredstva v skladišču

–          predstavi osnove skladiščnega poslovanja in principe organizacije skladišč

–          predstavi različne sisteme skladiščenja

–          opiše izvajanje tehnično-tehnoloških predpisov

–          predstavi  tehnične značilnosti skladišča, na podlagi katerih razporeja in koordinira delo ter načrtuje delovne operacije v skladišču

–          praktično prikaže ekonomske učinke varčevanja z energijo, materialom in časom

–          predstavi  predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

 

Izvaja tekoče procese in zagotavlja optimalen pretok blaga –          pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim

–          pozna deklariranje blaga

–          skrbi za uporabo delovnih in zaščitnih sredstev

–          vodi različne evidence v skladišču in zagotavlja sledljivost skladiščne dokumentacije

–          razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov

–          pozna načine optimizacije skladiščenja

–          zagotavlja sledljivost blaga

–          po potrebi organizira deklariranje blaga in ostale storitve na blagu

–          razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov

–          obvlada nabavno logistiko

–          izvaja EDI (elektronska izmenjava podatkov) z dobavitelji optimalno naroča blago in naroči prevoz (e-naročanje prevozov)

–          načrtuje in organizira prevzem blaga

–          izvaja nadzor nad vhodi in izhodi materiala

–          izvaja optimizacijo skladiščnih lokacij in skladiščnih mest

–          pozna stroškovni vidik logistike, transporta in skladiščenja

–          pozna modele za optimizacijo skladiščnih stroškov

–          izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog

–          spremlja ključne kazalnike skladiščnega poslovanja

–          obvlada uporabo različnih programskih oprem za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču

–          pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja

–          pozna konsignacijo in carinsko skladiščenje

–          pozna razbremenilno logistiko

–          spremlja novosti v organizaciji in tehnologiji skladiščnega poslovanja in uvaja izboljšave

–          zagotavlja sledljivost blaga

–          skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga

–          zna svetovati strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga

–          pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo

–          uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo

–          opiše celoten potek prevzema blaga

–          našteje najpogostejša neskladja pri prevzemu blaga

–          napiše komisijski zapisnik za neskladja: glede na količino blaga, poškodovanost blaga in glede na skrito napako

–          obrazloži, na kaj je potrebno biti pozoren ob deklariranju blaga

–          praktično prikaže deklariranje blaga

–          opiše standarde izmenljivih palet

–          opiše celoten proces komisioniranja blaga

–          opiše, kako se načrtuje optimalna komisionirna pot

–          opiše, kako se zavaruje blago pred poškodbami med transportom

–          opiše, kako morajo biti komisioni označeni

–          našteje vrste izhodnih kontrol blaga

–          opiše načine izvedbe različnih izhodnih kontrol

–          pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve

–          pozna procese in izide reklamacijskih postopkov

–          opiše celoten postopek inventure

–          našteje, katere podatke zajema in kontrolira inventura blaga

–          našteje možnosti internih inventur blaga

–          opiše pomen internih inventur blaga

 

Zagotavlja skrajševanje vezave zalog in učinkovito izrabo časa –          pozna metode obvladovanja zalog

–          pozna kurantne in nekurantne zaloge

–          pozna roke dobave pri dobaviteljih

–          izračuna in analizira koeficient obračanja zalog

–          določi minimalno, signalno in maksimalno zalogo

–          pri načrtovanju zalog sodeluje z nabavnim prodajnim, proizvodnim, razvojnim … sektorjem

–          sodeluje pri strateškem in kratkoročnem načrtovanju nabave

–          predstavi  metode obvladovanja zalog

–          predstavi kaj so kurantne in nekurantne zaloge

–          opiše roke dobave pri dobaviteljih

–          pripravi izračun in analizo koeficienta obračanja zalog

–          opiše kaj je minimalna, signalna in maksimalna zaloga

–          predstavi načrt zalog

 

Vodi in motivira sodelavce v skladišču, njihovo motiviranje in dobro komunikacijo –          pisno in ustno komunicira s sodelavci in po potrebi z ostalimi sektorji, dobavitelji, s kupci, z zunanjimi izvajalci, s strankami…

–          organizira in vodi sestanke skladiščnega tima in sodeluje na sestankih z drugimi sektorji

–          motivira sodelavce in skrbi za dobro delavno klimo

–        predstavi primer sodelovanja s poslovnimi partnerji in zaposlenimi

–        simulira izvedbo delovnega sestanka

IZVAJALCI

 PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email