IZPIT – Ročno obločni varilec

PRIJAVA

Kompetence:

  • Izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu ročno obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo.
  • Kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi.
  • Vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo.

Pogoji za pristop k certificiranju:

  • zaključena osnovnošolska obveznost
  • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

POTEK IZPITA

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje plamenskega varjenja skladno s standardom strokovne kvalifikacije.  Praktično preverjanje traja največ 150 minut.

Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno ali ustno in traja 30 minut. Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti.

Kandidat je uspešen, če pri teoretičnem preverjanju doseže vsaj 60% možnih točk in pri praktičnem preverjanju prav tako vsaj 60% možnih točk.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Kandidat, ki želi po 5 letih od prejema certifikata ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin, povezanih s programom izpopolnjevanja z varilstvom

Dokazila o opravljenih izpopolnjevanjih kandidat dokazuje s potrdili izvajalcev programov izpopolnjevanja. Dokazila kandidat predloži ZRZ oziroma pristojnemu izpitnemu odboru.

V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opraviti izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu ročno obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo

 

 

·        vpne varjence v vpenjalne naprave

·        preveri ustreznost dodajnega materiala

·        po potrebi pripravi zvarne robove

·        očisti površino za varjenje

·        v spremni dokumentaciji preveri potrebo po predgretju oz. toplotni obdelavi varjenca

·        po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …) glede na predpisani varilni postopek

·        preveri temperaturo in zabeleži merilni rezultat

·        vari po predpisanem varilnem postopku

·        čisti zvar po zaključenem varku

·        očisti zvar in izdelek

·        preveri dimenzije zvara

·        preveri dimenzije varjenca

·        izpolni spremno dokumentacijo izdelka

·        v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju

·        pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka, polariteta, varilna napetost, hitrost varjenja…)

·        pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoč, pulzni)

·        pozna tehnike varjenja

·        pozna postopke merjenja temperature

·        pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost

·        pozna postopke predgrevanja in toplotne obdelave

·        pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo

 Zvari testni vzorec:

·        preveri in pregleda dokumentacijo

·        preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo

·        pripravi testne vzorce za varjenje skladno z dokumentacijo

·        izbere potrebna orodja, delovno opremo in pripomočke za varno delo

·        ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje

·        vpne varjenec in pripravi varjenec za varjenje

·        nastavi ustrezne varilne parametre na varilnem stroju in pomožni opremi

·        po potrebi pripravi in nastavi naprave za toplotno obdelavo

·        zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo

·        nadzira medvarkovno temperaturo

·        očisti zavarjeni testni vzorec

·        vizualno kontrolira kvaliteto zavarjenega testnega vzorca

·        izpolni spremno dokumentacijo

V okviru teoretičnega preverjanja odgovarja na vprašanja s področij:

·        postopki in (potrebni posebni) pogoji varjenja

·        tehnik varjenja

·        ročno obločnega načina varjenja

·        osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov

·        orodja ter delovne in osebne varovalne opreme za varjenje

·        varnosti in zdravja pri delu

·        varstva pred požarom

·        zagotavljanja kakovosti varjencev

 

kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi

 

 

·        kontrolira in meri varjence po predpisanih kontrolnih postopkih

·        označi zvar z identifikacijsko številko varilca v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti po mednarodnih in internih standardih

·        vključuje elemente samokontrole v skladu s standardi

·        pozna standarde in predpise o varjenju

·        pozna sistem kakovosti varilskih del

·        pozna varilne napake ter vzroke za njihov nastanek

·        pozna načine postopkov preiskave zvarnih spojev brez porušitve

·        pozna pomen estetskega videza in funkcije izdelka

·        Pojasni razloge za zagotavljanje kakovosti v skladu s standardi in predpisi
vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo

 

 

 

·        opravi dnevni pregled delovne in osebne varovalne opreme

·        izvaja manjša vzdrževalna dela po navodilih proizvajalca ali internih navodilih

·        pozna osnove delovanja delovne in osebne varovalne opreme

·        pozna osnovna pravila vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme

·        Opravi  pregled delovne in osebne varovalne opreme

·        Pojasni delovanje delovne in osebne varovalne opreme

·        Opiše osnovna pravila vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email