IZPIT – Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

PRIJAVA

Kompetence:

  • pripravlja tehnična navodila in poročila za delovanje in sestavljanje stroje
  • uporablja zakonodajo, standarde in druge tehnične specifikacije
  • pripravlja ocene tveganja strojev
  • pripravlja izjave o skladnosti stroja, o vgradnji vključenih ter delno dokončanih strojev

Pogoji za pristop k izpitu

Najmanj 4 letna srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge ter zagovor pisnega izdelka preverjanja.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 70% uspeh.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja proizvodnje ter s udeležbo na usposabljanjih  s vodenja in upravljanja (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
pripravlja tehnična navodila in poročila za delovanje in sestavljanje stroje

 

 

–   pripravi podatke o razvoju stroja

–   pripravi podatke proizvodnji o izdelavi stroja

–   pripravi podatke o delovanju stroja

–   pripravi splošen opis stroja

–   opredeli oznako stroja, kakor je navedena na samem stroju, razen serijske številke

–   pripravi risbe, diagrame, opise in razlage, ki so potrebni pri uporabi, vzdrževanju in popravilih stroja in pri preskušanju njegovega pravilnega delovanja

–   pripravi opise delovnega(‐ih) mest(‐a), ki ga/jih bodo zasedali upravljavci

–   pripravi opis predvidene uporabe stroja

–   pripravi opozorila v zvezi z nedopustnimi načini uporabe stroja, ki so se izkazali za možne na podlagi izkušenj

–   pripravi navodila za sestavljanje, namestitev in priključitev, vključno z risbami, diagrami in pritrdilnimi sredstvi ter določitev podstavka ali napeljave, na katero mora biti stroj nameščen

–   pripravi navodila glede namestitve in sestavljanja zaradi zmanjšanja hrupa ali tresljajev

–   pripravi navodila za obratovanje in dajanje v uporabo stroja in, če je potrebno, navodila za usposabljanje upravljavcev

–   pripravi informacije o tveganjih, ki ostajajo kljub ukrepom vgrajene varne zasnove, zaščite in sprejetim dopolnilnim varovalnim ukrepom,

–   pripravi navodila o varovalnih ukrepih, ki jih mora sprejeti uporabnik, vključno, kadar je primerno, z zagotavljanjem osebne varovalne opreme v skladu z Uredbo (EU/2016/425) o osebni varovalni opremi

–   opredeli lastnosti orodij, ki jih je mogoče namestiti na stroj

–   pojasni razmere, v katerih stroj izpolnjuje zahtevo po stabilnosti med uporabo, prevozom, sestavljanjem, razstavljanjem, ko ni v obratovanju, med preskušanjem ali med predvidljivimi okvarami

–   pripravi navodila za zagotovitev varnega izvajanja prevoza, premikanja in skladiščenja z navedbo mase stroja in njegovih različnih delov, kadar se le‐ti redno prevažajo ločeno

–   opredeli postopek ravnanja v primeru nesreče ali okvare; če je verjetno blokiranje, postopek ravnanja, ki omogoča varno deblokiranje opreme

–   opiše postopke nastavljanja in vzdrževanja, ki jih mora izvajati uporabnik, ter preventivnih vzdrževalnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati,

–   pripravi navodila za varno izvedbo nastavljanja in vzdrževanja, vključno z varovalnimi ukrepi, ki jih je treba izvajati med temi postopki

–   pripravi opise rezervnih delov, ki jih je treba uporabljati, kadar vplivajo na zdravje in varnost upravljavcev

–   pojasni podatke o vseh emisijah strojev ( hrup, svetloba, plini,…)

–   pripravi informacije za upravljavca in izpostavljene osebe v zvezi z oddajanim sevanjem

–   predstavi vlogo in elemente dokumentacije o razvoju stroja

–   predstavi vlogo in elemente dokumentacije o izdelavi stroja

–   predstavi vlogo in elemente dokumentacije delovanju stroja

–   predstavi vlogo in elemente splošnega opisa stroja

–   opiše kaj pomeni določena oznaka stroja

–   opiše pomen diagramov, opisov in razlag za uporabo, vzdrževanje in popravila stroja ter za preskušanju njegovega pravilnega delovanja

–   opiše in komentira določen diagram z opisom in razlago

–   predstavi vlogo in elemente opisov delovnih mest, ki jih bodo zasedali upravljavci stroja

–   opiše in komentira določen opis delovnega mesta

–   opiše vlogo in elemente dokumentacije za uporabo stroja

–   opiše in komentira določena navodila za uporabo stroja

–   opiše vlogo in elemente opozoril glede nedopustne uporabe strojev

–   opiše in komentira določena opozorila glede nedopustne uporabe

–   opiše vlogo in elemente navodila za sestavljanje, namestitev in priključitev

–   opiše in komentira  določena navodila za sestavljanje, namestitev in priključitev

–   opiše pomen in elemente navodil za zmanjšanje hrupa in tresljajev

–   opiše vlogo in elemente navodil za obratovanje in dajanje v uporabo

–   opiše pomen ustreznega usposabljanja upravljavcev

–   opiše in komentira določena navodila za obratovanje in dajanje v uporabo

–   opiše pomen in elemente dokumentacije o tveganjih

–   opiše in komentira določeno dokumentacijo o možnih tveganjih

–   opiše pomen in elemente navodil o varovalnih ukrepih

–   opiše in komentira določena navodila o varovalnih ukrepih

–   predstavi pomen in elemente dokumentacije o dodatnih orodjih stroja

–   pojasni razmere, v katerih so izpolnjene zahteve po stabilnosti med uporabo, prevozom, sestavljanjem, razstavljanjem, ko ni v obratovanju, med preskušanjem ali med predvidljivimi okvarami

–   opiše pomen in elemente navodil za zagotovitev varnega izvajanja prevoza, premikanja in skladiščenja

–   opiše in komentira določena navodila za zagotovitev varnega izvajanja prevoza, premikanja in skladiščenja

–   predstavi zakaj je potrebno opredeliti postopek ravnanja v primeru nesreče ali okvare

–   predstavi, kako se v dokumentaciji pravilno opredeli postopek ravnanja v primeru nesreče ali okvare

–   predstavi zakaj je potrebno opredeliti postopek nastavljanja in vzdrževanja ter postopek preventivnih vzdrževalnih ukrepov

–   predstavi, kako se v dokumentaciji pravilno opredeli postopek nastavljanja in vzdrževanja ter postopek preventivnih vzdrževalnih ukrepov

–   opiše pomen in elemente opisov rezervnih delov stroja

–   opiše in komentira določen opis rezervnih delov

–   predstavi zakaj je potrebno opredeliti podatke o emisije hrupov

–   predstavi, kako se v dokumentaciji pravilno opredeli podatke o emisije hrupov

–   predstavi zakaj je potrebno opredeliti informacije v zvezi z oddajanim sevanjem

–   predstavi, kako se v dokumentaciji pravilno opredeli informacije v zvezi z oddajanim sevanjem

uporablja zakonodajo, standarde in druge tehnične specifikacije –   ravna v skladu z  Direktivo o varnosti strojev MD 2006/42/ES

–   ravna v skladu z Direktivo o protieksplozijski zaščiti ATEX 2014/34/EU, kadar je to potrebno

–   ravna v skladu z Direktivo o nizki napetosti LVD 2014/35/EU in Direktivo o elektromagnetni združljivosti EMC 2014/30/EU

–   razume tehnično zakonodajo za stroje in zakonodajo o ugotavljanju skladnosti

–   razume varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev

–   razume varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

–   razume varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja strojev

–   razume varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo

–   razume varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb

–   razume uporabo in pomen harmoniziranih standardov

–   predstavi  Direktivo o varnosti strojev

–   opiše  Direktivo o protieksplozijski zaščiti ATEX 2014/34EU

–   predstavi tehnično zakonodajo za stroje in zakonodajo o ugotavljanju skladnosti

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja strojev

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo

–   predstavi  varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb

–   predstavi strukturo in pomen harmoniziranih standardov

pripravlja ocene tveganja strojev

 

–   razume uporabo standarda SIST EN ISO 12100:2011

–   definira namensko uporabo strojev

–   opredeli predvideno napačno uporabo stroja

–   določi zahteve za uporabo glede na: lastnosti ciljne skupine, časovno omejitev uporabe, prostorske omejitve, obremenitev, pogojev okolice, druge omejitve

–   pripravi seznam možnih nevarnosti in nevarnih dogodkov za uporabnika in rezidualnih tveganj

–   pripravi opis izvedenih ukrepov-

–   našteje in predstavi sisteme za zagotavljanje kakovosti

–   opiše uporabo in pomen standarda SIST EN ISO 12100:2011

–   predstavi zakaj je v dokumentaciji potrebno pripraviti oceno tveganja

–   predstavi, kako se v dokumentaciji pravilno oceni tveganje

–   predstavi elemente ocene tveganja

–   opiše in komentira določeno oceno tveganja

–   predstavi kako se pravilno opredeli napačno rabo stroja

–   opiše kako se pravilno opredeli zahteve za uporabo

–   predstavi zakaj je potrebno pripraviti seznam možnih nevarnosti, nevarnih dogodkov in rezidualnih tveganj

–   opiše kako se pripravi seznam možnih nevarnosti, nevarnih dogodkov in rezidualnih tveganj

–   predstavi zakaj je potrebno pripraviti opis izvedenih ukrepov

–   opiše kako se pripravi opiše kako se pripravi

pripravlja izjave o skladnosti stroja, o vgradnji vključenih ter delno dokončanih strojev

 

–   pripravi ES‐izjavo o skladnosti ali dokument, ki določa vsebino ES‐ izjave o skladnosti

–   pripravi izjavo o vgradnji delno dokončanih strojev

–   razume Certifikat o pregledu tipa

–   pripravi poročilo odobrenega sistema kakovosti

–   zagotovi prevod posamezne listine.

–   predstavi pomen in elemente ES‐izjave o skladnosti ali dokument, ki določa vsebino ES‐ izjave o skladnosti

–   opiše / komentira ES‐izjavo o skladnosti ali dokument, ki določa vsebino ES‐ izjave o skladnosti

–   predstavi pomen in elemente izjave o vgradnji delno dokončanih strojev

–   opiše / komentira določeno izjavo o vgradnji delno dokončanih strojev

–   predstavi pomen in elemente Certifikata o ES skladnosti tipa

–   opiše komentira določen certifikat o ES skladnosti tipa

–   predstavi pomen in elemente poročila odobrenega sistema kakovosti

–   opiše komentira določeno poročilo odobrenega sistema kakovosti

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email