IZPIT – Strokovnjak za oceno tveganja strojev

PRIJAVA

Kompetence:

  • uporablja zakonodajo, standarde in druge tehnične specifikacije,
  • določa omejitve stroja in ugotavlja nevarnosti strojev,
  • določa elemente tveganja,
  • ovrednoti tveganje in se odloči za zmanjševanje tveganja,
  • pripravlja varnostne ukrepe in izbira varovalno opremo za zmanjšanje tveganja

Pogoji za pristop k certificiranju

Najmanj 4 letna srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge ter zagovor pisnega izdelka preverjanja.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 70% uspeh.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja proizvodnje ter s udeležbo na usposabljanjih  s vodenja in upravljanja (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
uporablja zakonodajo, standarde in druge tehnične specifikacije, –   ravna v skladu z  Direktivo o varnosti strojev MD 2006/42/ES

–   ravna v skladu s Standardom ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)

–   ravna v skladu z Direktivo o protieksplozijski zaščiti ATEX 2014/34/EU, Direktivo o nizki napetosti LVD 2014/35/EU, Direktivo o elektromagnetni združljivosti EMC 2014/30/EU

–   razume tehnično zakonodajo za stroje in zakonodajo o ugotavljanju skladnosti

–   upošteva varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev

–   upošteva varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

–   upošteva varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja strojev

–   upošteva varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo

–   upošteva varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb

–   predstavi  Direktivo o varnosti strojev

–   predstavi Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)

–   opiše  Direktivo o protieksplozijski zaščiti ATEX 2014/34/EU, Direktivo o nizki napetosti LVD 2014/35/EU, Direktivo o elektromagnetni združljivosti EMC 2014/30/EU

–   predstavi tehnično zakonodajo za stroje in zakonodajo o ugotavljanju skladnosti

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja strojev

–   predstavi varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo

–   predstavi  varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb

določa omejitve stroja in ugotavlja nevarnosti strojev –   zbira podatke za ocenjevanje tveganja

–   zna določiti področje uporabe stroja

–   zna določiti prostorske omejitve

–   zna določiti časovne omejitve

–   prepozna nevarnosti v času transporta, sestave in montaže

–   prepozna nevarnosti v času predaje v uporabo

–   prepozna nevarnosti v času uporabe-obratovanja

–   prepozna nevarnosti v času demontaže, razgradnje in deponiranja

–   predstavi podatke v zvezi z opisom stroja

–   predstavi podatke v zvezi s predpisi, standardi in drugimi ustreznimi dokumenti

–   predstavi podatke v zvezi z zgodovino stroja

–   predstavi ustrezna ergonomska načela

–   opiše različne načine delovanja strojev

–   predstavi uporabo strojev (industrijska, neindustrijska, domača)

–   predstavi zahtevane nivoje usposobljenosti uporabnikov

–   predstavi nevarnosti med transportom stroja

–   predstavi nevarnosti med uporabo stroja

–   predstavi omejitve stroja

–   predstavi možnosti nevarnosti za izpostavljenost drugih oseb

–   opiše in predstavi časovne  vidike omejitev

–   opiše nevarnosti stroja v vseh obdobjih trajanja stroja

določa  elemente tveganja

 

 

 

–  prepozna dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri določanju elementov tveganja

– določi resnost poškodb

– določi verjetnost nastanka poškodbe (škode)

 

– predstavi dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju izpostavljenosti oseb

– predstavi dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi nastopa nevarnega dogodka

– predstavi dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati zaradi človeškega dejavnika

– predstavi dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi primernosti varovalnih ukrepov

– predstavi možnosti, da se varnostne ukrepe odstrani ali zaobide

– predstavi dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri oceni možnosti preprečitve in omejitve škode

 

ovrednoti tveganje in se odloči za zmanjševanje tveganja

 

 

 

–   določi primerno zmanjšanje tveganja

–   razume primerjalne metode in merila za primerjave tveganj

–   razume uporabo standarda EN ISO 13849-1 in uporabo varnostnih komponent krmilja

–   razume uporabo standarda EN 62061 za električne, elektronske in programljive elektronske sisteme

–   razume kaj pomeni vgrajena varnost

–   razume kaj pomeni varovanje in/ali dopolnilni varnostni ukrepi

–   zna izbrati ustrezno tehnologijo za zmanjšanje tveganja

–   upošteva ergonomska načela

–   upošteva splošne zahteve glede odklaplanja in preklapljanja električnih tokokrogov in glede zaščite pred električnim udarom

–   upošteva pnevmatske in hidravlične nevarnosti strojev

–   uvaja konstrukcijske rešitve krmilnih sistemov za zmanjševanje tveganja

–   ovrednoti analizo tveganja in dokumentira oceno tveganja

–   opiše tri stopenjski postopek za doseganje primernega zmanjšanja tveganja

–   predstavi primerjalne metode in merila za pripravo primerjave tveganj

–   predstavi uporabo standarda EN ISO 13849-1 in EN 62061

–   predstavi geometrijske in fizikalne vidike za zmanjševanje tveganja

–   predstavi ergonomska načela

–   predstavi zahteve glede odklaplanja in preklaplanja električnih tokokrogov in glede zaščite pred električnim udarom

–   predstavi pnevmatske in hidravlične nevarnosti strojev

–   predstavi  konstrukcijske rešitve krmilnih sistemov za zmanjševanje tveganja

–   predstavi ovrednotenje analize tveganja

–   predstavi dokumentacijo o oceni tveganja

pripravlja varnostne ukrepe in izbira varovalno opremo za zmanjšanje  tveganja

 

 

 

–   prepozna nevarnosti posameznega stroja

–   izbira ustrezno varnostno in varovalno opremo za posamezno vrsto stroja ali nevarnega območja

–   pripravi navodila za uporabo varnostne in varovalne opreme

–   usposobi zaposlene za uporabo varnostne in varovalne opreme

–   predstavi merila za izbiro varnostne in varovalne opreme

–   predstavi načine uporabe varnostne in varovalne opreme za zmanjševanje tveganja obratovanja stroja

–   predstavi program/načrt usposabljanja zaposlenih za uporabo varnostne in varovalne opreme

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email