IZPIT – Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

PRIJAVA

Kompetence:

  • Organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav.
  • Zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju.
  • Vodi in motivira sodelavce (načrtuje, usklajuje, delegira, kontrolira).
  • Obvladuje časovne vidike poslovanja.
  • Koordinira vire za nemoteni potek vzdrževalnih del.
  • Zagotavlja izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov.

Pogoji za pristop k izpitu

Najmanj 4 letna srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge ter zagovor pisnega izdelka.

Merila, ki jih komisija upošteva pri ocenjevanju:

  • razumevanje postopkov in pomena vzdrževanja,
  • poznavanje osnovnih principov organiziranosti vzdrževalne dejavnosti v organizaciji,
  • poznavanje tehnik in metod vodenja vzdrževanja (vizualni menedžment, ciljno vodenje, profil delovne skupine, 5S, TPM, SMED, nadzor kakovosti, večopravilnost, SOP),
  • poznavanje osnov timskega dela ter osnov vodenja in komunikacije v kolektivu,

Kandidat je uspešen če doseže vsaj 70% uspešnost.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vzdrževanja v proizvodnji ter s udeležbo na usposabljanjih za vzdrževanje v proizvodnji (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav –         pozna korake in principe TPM-vzdrževanja (celovito produktivno vzdrževanje)

–         obvešča oddelke o napakah na opremi, ki jo uporabljajo

–         pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov

–         pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov

–         načrtuje vzdrževanja (preventivno, kurativno vzdrževanje)

–         organizira vzdrževalna dela in popravila in načrtuje vire

Skrbi za dobro stanje delovnih sredstev:

­         predstavi razloge za vzdrževanje dobrega stanja delovnih sredstev

­         predstavi osnovne principe TPM (celovitega vzdrževanja opreme)

­         opiše pomen ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov

­         opiše naprave, ki jih je treba redno kontrolirati (kalibracije, overjanja itd.)

­         opiše postopke za obvladovanje nadzornih in merilnih naprav, pri katerih je to potrebno (kalibracije, overjanja, itd.)

­         predstavi organizacijo vzdrževalnega dela

Skrbi za zagotavljanje standardov  tehnične varnosti strojev za uporabnike in vzdrževalce:

­         predstavi tehnično zakonodajo v ES in njeno harmonizacijo

­         predstavi Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode

­         opiše kaj pomeni odgovornost za varen stroj

­         našteje predpise za stroje

­         predstavi postopke za nov ali rabljen stroj

­         predstavi Direktivo o varnosti strojev

­         opiše vlogo in pomen harmoniziranih standardov

­         predstavi pomen in vsebino  ES Izjave

­         predstavi pomen in vsebino delovnih navodila

zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju –         zagotavlja kakovost dela službe vzdrževanja

–         deluje v skladu s standardi kakovosti

–         deluje v skladu s predpisano zakonodajo

–         uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca

–         kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov, vezanih na proizvodni proces v organizaciji

–         spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju

–         spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti

–         uvaja nove postopke dela

–         sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti

–         pozna standarde kakovosti

–         pozna metode kontrole kakovosti

–         pozna sisteme zagotavljanja kakovosti

–         pozna postopke dela

–         uvaja nano materiale  pri vzdrževalnih delih

–         našteje in predstavi sisteme za zagotavljanje kakovosti

–         opiše procesni pristop pri zagotavljanju kakovosti

–         opiše pomen zagotavljanja kakovosti

–         opiše načine za merjenje kakovosti

–         opiše princip zagotavljanja kakovosti

–         predstavi pomen organizacijske kulture in vrednot

vodi in motivira sodelavce (načrtuje, usklajuje, delegira, kontrolira) –         oceni uspešnost organizacijske enote oz. delovne skupine

–         spremlja raven usposobljenosti sodelavcev v delovni skupini in sodeluje pri organizaciji usposabljanj

–         spremlja kakovost in pravočasnost dela in ter ukrepa ob odstopanjih

–         sodelavcem nudi strokovno pomoč pri razumevanju tehnično-tehnološke dokumentacije

–         spodbuja sodelavce, da upoštevajo načela zagotavljanja kakovosti

–         skrbi za učinkovitost delovne skupine, pozitivno vzdušje in dobre odnose v delovni skupini

–         motivira podrejene za doseganje ciljev in jih spodbuja k stalnemu strokovnemu usposabljanju ter izobraževanju

–         skrbi za prenos informacij in zna učinkovito voditi sestanke

–         potrdi in odobri odsotnost podrejenih

–         spremlja učinkovitost organizacijske enote oz. delovne skupine glede na ključne kazalnike uspešnosti in postavljene cilje

–         predstavi osnovne metode motivacije

–         našteje in opiše ključne faktorje za motivacijo zaposlenih

–         opiše načine reševanja konfliktnih situacij

–         opiše pomen timskega dela

–         opiše načine uvajanja novih sodelavcev v delo

–         opiše pomen usposabljanja sodelavcev (večopravilnost)

–         opiše metode vodenja sestankov

–         opiše metode ciljnega vodenja

 

 

obvladuje časovne vidike poslovanja –         pozna ključne koncepte obvladovanja časa v poslovnem procesu,

–         pozna priložnosti za obvladovanje časa,

–         razume značilnosti obvladovanja časa,

–         razume posledice obvladovanja časa,

–         pozna orodja za spremljanje izrabe časa.

–         predstavi področja obvladovanja časa :

–         predstavi ključne koncepte obvladovanje časa,

–         opredeli priložnosti obvladovanje časa,

–         opredeli značilnosti obvladovanje časa,

–         predstavi posledice obvladovanje časa,

–         predstavi orodja za spremljanje izrabe časa,

koordinira vire za nemoteni potek vzdrževalnih del –         načrtuje vire glede na proizvodni načrt vzdrževanja

–         pozna hierarhijo in oblike organizacij

–         zagotavlja ustrezne vire glede na načrt vzdrževanja

–         redno spremlja realizacijo načrta vzdrževanja in v primeru odmikov ustrezno ukrepa

–         pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju ter sprejemanju informacij

–         skrbi za interno logistiko

–         skrbi za izvajanje preventivnega vzdrževanja opreme

–         pozna metode optimizacije in racionalizacije delovnih procesov

–         predstavi proces vzdrževanja, ki ga pokriva v organizaciji, v kateri je zaposlen

–         predstavi ukrepe  za izboljšanje vzdrževalne dejavnosti v organizaciji

 

 

zagotavlja izvajanje ekoloških, tehničnih, varnostnih predpisov ter zmanjšuje tveganja –         ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

–         nadzira stanje delovnih sredstev s stališča tehničnih in varnostnih predpisov ter izvaja postopke v zvezi s tem

–         organizira usposabljanje sodelavcev za delo skladno s postopki za varno in zdravo delo

–         pozna vzroke za potencialne poškodbe nezgode pri delu in sprejema varovalne ukrepe za preprečevanje nesreč nezgod pri delu

–         zna ustrezno reagirati ob delovni nesreči nezgodi

–         pozna nevarnosti in tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci, ki opravljajo vzdrževalna dela

–         •     pozna tveganja, ki jih povzroča potrebno opravilo (poseg , izvedba vzdrževalnih del)

Zagotavlja delovno, tehnično in ekološko varnost:

–         našteje možne nezgode pri delu

–         opiše postopke in ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu

–         pove, kako bi reagiral ob konkretni delovni nezgodi

–         opiše tehnične in varnostne predpise

–         predstavi ukrepe za izvajanje ekoloških predpisov

–         opiše postopke in ukrepe za preprečevanje ekološke nesreče

–         predstavi ukrepe v primeru ekološke nesreče

–         opiše, kako bi reagiral ob konkretni ekološki nesreči

–         predstavi ukrepe za zmanjševanje tveganj

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email