IZPIT – Upravljavec CNC stroja

PRIJAVA

Kompetence:

 • Pripravi delovno mesto in delovno orodje.
 • Snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj.
 • Uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov.
 • Vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi parametre.
 • Spremlja in posega v obdelovalni proces.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • zaključeno srednje poklicno izobraževanja
 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

POTEK IZPITA

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat je uspešen, če pri teoretičnem preverjanju doseže vsaj 60% možnih točk in pri praktičnem preverjanju prav tako vsaj 60% možnih točk.

Merila preverjanja:

 • priprava na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalna poraba časa in materiala,
 • kakovost dela,
 • pravilno delo na stroju in uporaba orodij,
 • varovanje zdravja in varnost pri delu,
 • razumevanje dokumentacije.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Kandidat, ki želi po 5 letih od prejema certifikata   ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin, povezanih  z upravljanjem CNC strojev. V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opravljati izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
pripravi delovno mesto in delovno orodje
 • pripravi delovno mesto, merilne inštrumente, delovno orodje, potrošni material in CNC-stroj
 • pozna lastnosti obdelovalnega materiala in obdelovalne pripomočke
 • obvlada postopke obdelave materialov
Priprava delovnega mesta

 • prevzame delovni nalog, ga prouči; morebitne pomanjkljivosti sporoči ustrezni službi
 • pregleda in prouči dostavljeno dokumentacijo (tehnično, tehnološko …) in izpolni dokumentacijo s potrebnimi podatki; morebitne napake takoj sporoči ustrezni službi
 • ugotovi posamezne operacije iz delovnega naloga
 • opiše parametre časa (začetek in konec dela) za posamezno pozicijo
 • pozna sistem spremljanja proizvodnje in sledljivost posameznih pozicij
 • z izpolnjenim ustreznim obrazcem priskrbi rezilno orodje, vpenjalne in merilne pripomočke ter preostali material
 • demonstrira uporabo sistema za priklic orodja
 • delovno mesto in okolico uredi skladno s predpisi o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • pregleda in uskladi delovno dokumentacijo

 

snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj
 • riše enostavne obdelovalne 2D-konture in 3D-telesa
 • izdeluje enostavne izdelovalne dokumente
 • izbira programske rutine in obdelovalne parametre
 • pripravlja in ureja programske stavke za CNC-stroje po aktualnih ISO-DIN standardih
 • zna simulirati proces izdelave na krmilniku
 • razume pomen konstrukcijskih in tehnoloških izboljšav pri delu in jih zna predlagati
 • izvaja in evidentira izboljšave
Snovanje in risanje enostavnih kontur in programiranje CNC stroja

 • za obdelavo preprostega predmeta na osnovi delavniške risbe pripravi CNC-program za izvajanje (določi potrebne operacije, za vsako operacijo postavi koordinatni sistem, izbere orodja za določene faze obdelave in jim določi rezalne parametre ter opiše način vpenjanja obdelovanca)
 • pripravi CNC-program za obdelavo
 • preizkusi CNC-program oziroma simulira obdelavo
 • po potrebi izvede korekcije programa
 • na osnovi delavniške risbe oziroma 3D-modela izdelka in surovca izdela izdelek na CNC stroju:

·        pripravi CNC stroj in preveri delovanje le–tega

·        izpiše tehnološko dokumentacijo za opravljene operacije obdelave

·        vključi stroj in nastavi referenčno točko stroja (koordinatni sistem stroja)

·        upravlja s krmilnikom stroja (shrani, testira in uredi izdelovalni program)

 

uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov
 • uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke
 • uporablja pregledovalnik NC programov
 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D modela
 • zna odčitati iz modela iskani parameter
 • v NC programu locira napako in jo popravi
Uporaba pregledovalnikov CAD podatkov in NC programov

 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D-modela
 • zna odčitati iz modela iskani parameter
 • v NC programu locira napako in jo popravi

 

vpenja orodja, pritrjuje obdelovance in nastavlja parametre
 • upravlja s krmilniki strojev (shranjuje, testira in ureja izdelovalne programe)
 • analizira in manipulira z izdelovalno dokumentacijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve skladno z izdelovalno dokumentacijo
 • pozicionira in pritrdi obdelovance
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca ter orodja
 • nastavi strojne parametre
 • aktivira programsko delovanje stroja
Vpenjanje orodij, pritrjevanje obdelovancev in nastavitev parametrov

 • vpne orodje v držala
 • opravi meritve orodij (merilna priprava ali merilni stroj za orodja)
 • vpiše podatke o orodjih v krmilnik
 • pritrdi ustrezno vpenjalo na stroj z upoštevanjem navodil proizvajalca in ga po potrebi pozicionira (primež, tročeljustnik, stročnice …)
 • pritrdi obdelovanec in ga pozicionira
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca
 • uskladi izhodiščno točko obdelovanca z orodjem
 • nastavi tehnološke  parametre na stroju
 • aktivira izvajanje NC programa na CNC stroju
 • prilagaja obdelovalne parametre med obdelavo
 • s korekcijo programa odpravlja morebitne predolge jalove poti
 • obdelavo v določenem času prekine in opravi potrebne meritve
 • preventivno kontrolira obrabo orodja ter izvede potrebne korekcije oz. orodje zamenja
 • izpenja in čisti vpenjalno enoto

 

spremlja in posega v obdelovalni proces
 • spremlja enega ali več obdelovalnih procesov
 • izvaja kontrolne (merilne in druge) aktivnosti v okviru programskih prekinitev obdelovalnega procesa
 • racionalno uporablja energijo, materiale in čas
 • pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo drugih izdelkov
 • sprošča vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulira z izdelki in odpadki
 • posega v izdelovalni program in skrbi, da je izdelek tudi v okviru ozkih merskih in oblikovnih toleranc
 • po potrebi prekinja programsko delo in posega v proces (zamenja orodja …)
 • zna presoditi, da je izdelek v okviru tolerančnih zahtev
Spremljava obdelovalnega procesa

 • simulira skrb, da so dimenzije in kakovost izdelkov v predpisanih tolerančnih mejah
 • simulira skrb, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in da z manipulacijo mazalnih sredstev, odpadkov in emulzij ne onesnažuje okolja (obdelovanec je togo vpet, kolizija je izključena, pri manipulaciji ostrih predmetov uporablja zaščitne rokavice, nepoklicanim osebam preprečuje dostop do stroja in upravljalnega mesta, pri intenzivnem hlajenju vključi odsesavanje, mastne krpe odlaga v ustrezne zaprte kovinske posode, emulzijo v posebne sode …)
 • med delovnim procesom pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo naslednjih izdelkov (pregled dokumentacije, priprava orodja, vpenjal in merilnih sredstev …)

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email