IZPIT – Vodja vzdrževanja

PRIJAVA

Kompetence:

  • organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav
  • zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
  • vodi in motivira sodelavce (načrtuje, usklajuje, delegira, kontrolira),
  • koordinira vire za nemoteni potek vzdrževalnih del
  • zagotavlja izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov

Pogoji za pristop k izpitu

Najmanj 4 letna srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge ter zagovor pisnega izdelka.

Kandidat je uspešen če doseže vsaj 70% uspešnost.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja proizvodnje ter s udeležbo na usposabljanjih  s vodenja in upravljanja (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav –          pozna korake in principe TPM-vzdrževanja (celovito produktivno vzdrževanje)

–          obvešča oddelke o napakah na opremi, ki jo uporabljajo

–          pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov

–          pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov

–          načrtuje vzdrževanja (preventivno, kurativno vzdrževanje)

–          organizira vzdrževalna dela in popravila in načrtuje vire

·         Skrbi za dobro stanje delovnih sredstev:

·         predstavi razloge za vzdrževanje dobrega stanja delovnih sredstev

·         predstavi osnovne principe TPM (celovitega vzdrževanja opreme)

·         opiše pomen ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov

·         opiše naprave, ki jih je treba redno kontrolirati (kalibracije, overjanja itd.)

·         opiše postopke za obvladovanje nadzornih in merilnih naprav, pri katerih je to potrebno (kalibracije, overjanja, itd.)

·         predstavi organizacijo vzdrževalnega dela

·         Skrbi za zagotavljanje standardov  tehnične varnosti strojev za uporabnike in vzdrževalce:

·         predstavi tehnično zakonodajo v ES in njeno harmonizacijo

·         predstavi Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode

·         opiše kaj pomeni odgovornost za varen stroj

·         našteje predpise za stroje

·         predstavi postopke za nov ali rabljen stroj

·         predstavi Direktivo o varnosti strojev

·         opiše vlogo in pomen harmoniziranih standardov

·         predstavi pomen in vsebino  ES Izjave

·         predstavi pomen in vsebino delovnih navodila

zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju –          zagotavlja kakovost dela službe vzdrževanja

–          deluje v skladu s standardi kakovosti

–          deluje v skladu s predpisano zakonodajo

–          uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca

–          kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov, vezanih na proizvodni proces v organizaciji

–          spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju

–          spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti

–          uvaja nove postopke dela

–          sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti

–          pozna standarde kakovosti

–          pozna metode kontrole kakovosti

–          pozna sisteme zagotavljanja kakovosti

–          pozna postopke dela

–          uvaja nano materiale  pri vzdrževalnih delih

·         našteje in predstavi sisteme za zagotavljanje kakovosti

·         opiše procesni pristop pri zagotavljanju kakovosti

·         opiše pomen zagotavljanja kakovosti

·         opiše načine za merjenje kakovosti

·         opiše princip zagotavljanja kakovosti

·         predstavi pomen organizacijske kulture in vrednot

vodi in motivira sodelavce (načrtuje, usklajuje, delegira, kontrolira) –          oceni uspešnost organizacijske enote oz. delovne skupine

–          spremlja raven usposobljenosti sodelavcev v delovni skupini in sodeluje pri organizaciji usposabljanj

–          spremlja kakovost in pravočasnost dela in ter ukrepa ob odstopanjih

–          sodelavcem nudi strokovno pomoč pri razumevanju tehnično-tehnološke dokumentacije

–          spodbuja sodelavce, da upoštevajo načela zagotavljanja kakovosti

–          skrbi za učinkovitost delovne skupine, pozitivno vzdušje in dobre odnose v delovni skupini

–          motivira podrejene za doseganje ciljev in jih spodbuja k stalnemu strokovnemu usposabljanju ter izobraževanju

–          skrbi za prenos informacij in zna učinkovito voditi sestanke

–          potrdi in odobri odsotnost podrejenih

–          spremlja učinkovitost organizacijske enote oz. delovne skupine glede na ključne kazalnike uspešnosti in postavljene cilje

·         predstavi osnovne metode motivacije

·         našteje in opiše ključne faktorje za motivacijo zaposlenih

·         opiše načine reševanja konfliktnih situacij

·         opiše pomen timskega dela

·         opiše načine uvajanja novih sodelavcev v delo

·         opiše pomen usposabljanja sodelavcev (večopravilnost)

·         opiše metode vodenja sestankov

·         opiše metode ciljnega vodenja

 

 

koordinira vire za nemoteni potek vzdrževalnih del –          načrtuje vire glede na proizvodni načrt vzdrževanja

–          pozna hierarhijo in oblike organizacij

–          zagotavlja ustrezne vire glede na načrt vzdrževanja

–          redno spremlja realizacijo načrta vzdrževanja in v primeru odmikov ustrezno ukrepa

–          pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju ter sprejemanju informacij

–          skrbi za interno logistiko

–          skrbi za izvajanje preventivnega vzdrževanja opreme

–          pozna metode optimizacije in racionalizacije delovnih procesov

·         predstavi proces vzdrževanja, ki ga pokriva v organizaciji, v kateri je zaposlen

·         predstavi ukrepe  za izboljšanje vzdrževalne dejavnosti v organizaciji

 

 

zagotavlja izvajanje ekoloških, tehničnih, varnostnih predpisov ter odpravlja tveganja –          ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

–          nadzira stanje delovnih sredstev s stališča tehničnih in varnostnih predpisov ter izvaja postopke v zvezi s tem

–          organizira usposabljanje sodelavcev za delo skladno s postopki za varno in zdravo delo

–          pozna možne poškodbe pri delu in sprejema varovalne ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu

–          zna ustrezno reagirati ob delovni nesreči

–          pozna nevarnosti in tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci, ki opravljajo vzdrževalna dela

–          pozna tveganja, ki jih povzroča potrebno opravilo (poseg , izvedba vzdrževalnih del)

Zagotavlja delovno, tehnično in ekološko varnost:

·         našteje možne poškodbe pri delu

·         opiše postopke in ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu

·         pove, kako bi reagiral ob konkretni delovni nesreči

·         opiše tehnične in varnostne predpise

·         predstavi ukrepe za izvajanje ekoloških predpisov

·         opiše postopke in ukrepe za preprečevanje ekološke nesreče

·         predstavi ukrepe v primeru ekološke nesreče

·         opiše, kako bi reagiral ob konkretni ekološki nesreči

·         predstavi ukrepe za zmanjševanje tveganj

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email