IZPIT – Negovalec/negovalka starih in onemoglih oseb

PRIJAVA

Kompetence:

  • Prepozna stanje, potrebe in težave uporabnika.
  • Izvaja osebno oskrbo uporabnika.
  • Spodbuja socialno vključevanje uporabnika.
  • Nudi pomoč v gospodinjstvu.
  • Ukrepa v nepričakovanih situacijah in nudi ustrezno pomoč.
  • Varno ravna z gospodinjskimi, s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki ter pomaga uporabniku pri tem delu.

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati:

  • z dokončano osnovno šolo,
  • stari najmanj 18 let in
  • z zdravniškim spričevalom o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del negovalec / negovalka starih in onemoglih oseb.

POTEK IZPITA

Izpit poteka pisno in praktično z zagovorom. Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 70% uspešnost.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikat ni časovno omejen.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Prepozna stanje, potrebe in težave uporabnika –         pozna osnove dele telesa in opiše njihovo zgradbo

–         pozna pomen, vlogo in zgradbo človeškega okostja

–         loči vrste mišičnega tkiva, pozna njihovo zgradbo, mesto nahajanja in delovanje

–         pozna zgradbo, lastnosti in vrste živčnih celic,

–         pozna sestavo in naloge krvi, krvnih celic in krvne plazme

–         razloži zgradbo in delovanje srca

–         pozna zgradbo in naloge organov dihalnega sistema

–         pozna osnove delovanja dihal

–         pozna zgradbo in naloge prebavnega sistema; prebavno pot, prebavne organe, prebavne žleze,

–         pokaže položaj prebavnih organov na modelu

–         pozna splošne značilnosti, videz in naloge  kože

–         pozna lego, zgradbo in naloge sečil

–         pozna osnove delovanja žlez

–         spozna mehanizme termoregulacije

–         pozna pomen temroregulacije

–         opazuje stanje življenjskih aktivnosti in potrebe uporabnika ter ob spremembi obvesti koordinatorja

 

–         na  modelu človeškega telesa prepozna in poimenuje posamezne organe in jih zna uvrstiti v organski sistem

–         na modelu okostja prepozna posamezne kosti in jih strokovno poimenuje

–         na modelu  pokaže  glavne skupine skeletnih mišic

–         pokaže dele živčevja na modelu

–         prepozna vrste žil na modelu

–         na modelu opredeli sestavne dele dihalnega sistema

–         zazna spremembe in nepravilnosti na koži

–         pokaže lego organov sečil

–         pokaže lego in delovanje endokrinih žlez

–         spremlja bazalno temperaturo

–         na primeru predstavi stanje, potrebe in morebitne težave osebe

Izvaja osebno oskrbo uporabnika –         umiva uporabnika, ga oblači/slači

–         neguje zdravo kožo, oskrbi lasišče in obrije

–         striže in oskrbi zdrave nohte

–         uporabniku pomaga pri uporabi stranišča

–         zamenjuje pripomočke za inkontinenco

–         hrani uporabnika, če nima težav s požiranjem

–         pomaga pri vstajanju in gibanju, obračanju

–         pozna potrebe skupin uporabnikov

–         prepozna potrebe, želje in zmožnosti uporabnika

–         pozna zdrav način življenja

–         je zmožen oceniti uporabnikove potrebe

–         zna poskrbeti za uporabnikovo osebno higieno

–         zna preobleči posteljo z nepomičnim uporabnikom

Predstavi in prikaže pomoč pri osebni oskrbi uporabnika:

–         predstavi način sodelovanja s koordinatorjem pri pripravi programa dela in individualnega načrta socialne oskrbe za posameznega uporabnika

–         prikaže umivanje telesa, ustne votline

–         pove načela oskrbe zdrave kože

–         prikaže oskrbo lasišča in britje

–         prikaže striženje nohtov

–         pove, kako pomaga pri uporabi stranišča

–         izvede postopek jutranje nege (umivanje, oblačenje)

–         pove pravila hranjenja in predstavi posebnosti in nevarnosti

–         prikaže postopek vstajanja uporabnika, ki tega ne zmore sam

–         predstavi pravilen način oblačenja in slačenja uporabnika glede na njegove zmožnosti (invalidnost, bolezen)

–         pokaže zamenjavo pripomočkov pri uhajanju urina

–         izvede preoblačenje postelje z nepomičnim uporabnikom

–         predstavi in utemelji pomen dokumentiranja lastnega dela v osebni oskrbi

–         predstavi pomen ustrezne komunikacije z uporabnikom pri izvajanju osebne oskrbe

–         utemelji pomen timskega dela s sodelavci

–         utemelji pomen uporabe potrebnih zaščitnih sredstev

–         predstavi pomen upoštevanja kodeksa etičnih načel pri osebni oskrbi

–         pove, kako ravnati ob uporabniku, ki umira

Spodbuja socialno vključevanje uporabnika –         spodbuja uporabnika k ohranjanju samostojnosti in skrbi zase

–         prepozna potrebe in želje uporabnika

–         pomaga uporabniku pri vključevanju v okolje in ohranjanju socialnih stikov

–         sodeluje pri organiziranju prostočasnih dejavnosti na uporabnikovem domu

–         izvaja družabništvo – branje, pogovor, sprehod

–         prepozna potrebe, želje in zmožnosti uporabnika

–         je usposobljen uporabnika spodbuditi k dejavnostim, ki jih zmore

–         pozna značilna socialna okolja in načine vključevanja uporabnika

Predstavi in utemelji pomen spodbujanja uporabnika k ohranjanju samostojnosti:

–         predstavi načine spodbujanja uporabnika k ohranjanju samostojnosti

–         razloži pomen spodbujanja samostojnosti na konkretnem primeru (pri hranjenju osebe s tremorjem, preoblačenju in umivanju oseb z invalidnostmi)

Predstavi pomoč uporabniku pri socialnem vključevanju:

–         našteje in predstavi načine prepoznavanja potreb, želja in zmožnosti uporabnika

–         razloži, kako prepoznati počutje pri uporabniku, ki ne govori

–         predstavi prostočasne dejavnosti

–         našteje socialna okolja in možne načine vključevanja uporabnika

–         pove, kakšen je pomen in kateri so načini komunikacije z uporabniki, s svojci, strokovnimi in z drugimi sodelavci

Predstavi potrebe po vključevanju posameznih skupin uporabnikov:

–         navede posamezne skupine uporabnikov

–         predstavi specifične potrebe posameznih skupin uporabnikov z vidika socialnih stikov

–         predstavi posebnosti ravnanja in komunikacije z uporabnikom z invalidnostmi (npr. gibalna oviranost, gluhota)

Predstavi pogovor z uporabniki, s svojci, s strokovnimi in dz rugimi delavci ter s službami:

–         opredeli svojo vlogo v konfliktni situaciji med uporabnikom in svojci

–         pojasni pomen nevtralnega pogovora

–         pojasni, kaj vse je pomembno pri predstavitvi problema koordinatorju ali na delovni skupini s sodelavci

–         predstavi sodelovanje s patronažno službo na terenu

 

Nudi pomoč v gospodinjstvu –         kuha enostavne obroke

–         prinaša in servira hrano

–         preoblači in čisti posteljo ter pospravlja in čisti bivalne prostore

–         izvaja drobna hišna opravila in popravila ter pomaga pri nakupovanju in organiziranju servisiranja

–         pozna osnove zdravega in dietnega prehranjevanja

–         zna pripraviti enostavne obroke hrane

–         pozna higiensko ravnanje pri pripravi živil

–         zna prati, likati, šivati enostavne operacije

–         zna preobleči posteljo

–         zna očistiti uporabnikovo bivalno okolje in skrbeti zanj

–         pozna gospodinjska in hišna opravila

–         prepozna okvire svoje pomoči

Predstavi in prikaže pripravo obrokov:

–         pripravi obrok (navaden, za sladkorno dieto)

–         predstavi sestavine vsakdanjih obrokov

–         predstavi higiensko ravnanje pri pripravi obrokov

–         razloži prehransko piramido

Predstavi in prikaže svojo pomoč pri izvajanju gospodinjskih in hišnih opravil:

–         predstavi gospodinjska in hišna opravila

–         opredeli svojo vlogo pri izvajanju gospodinjskih in hišnih opravil

–         predstavi čiščenje bivalnih prostorov

–         pripravi načrt tedenskega nakupa za gospodinjstvo

–         predstavi načine pranja

–         prikaže likanje

–         prikaže osnovno šivanje (krpanje)

–         prikaže preoblačenje postelje

Predstavi in prikaže organizacijo dela v gospodinjstvu:

–         predstavi načela varovanja zdravja pri prehranjevanju in uporabi pripomočkov

–         predstavi načela varovanja okolja pri uporabi čistilnih sredstev

–         razloži pomen pravilnega odlaganja odpadkov (zdravila, plenice, razvrščanje gospodinjskih odpadkov)

–         razloži pomen sodelovanja z uporabnikom in njegovo socialno mrežo ter s servisnimi službami

–         predstavi pomen evidentiranja dela pri izvajanju gospodinjske pomoči

Ukrepa v nepričakovanih situacijah in nudi ustrezno pomoč –         ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja pokliče službo nujne medicinske pomoči (NMP)

–         po potrebi izvaja temeljne postopke oživljanja

–         izvaja nujne ukrepe pomoči pri krvavitvah, zlomih, izvinih in izpahih

–         obvesti nadrejenega strokovnega sodelavca o uporabnikovih zdravstvenih problemih

–         obvlada postopke oživljanja

–         obvlada postopke pomoči pri krvavitvah, zlomih, izvinih in izpahih

Predstavi ukrepanje v nepričakovanih situacijah:

–         razloži ravnanje ob poslabšanju zdravstvenega stanja uporabnika

–         prikaže način uporabe različnih vrst komunikacije z uporabnikom v težavnih situacijah

–         razloži pomen sodelovanja s sodelavci in službami na terenu

–         praktično izvede temeljne postopke oživljanja

–         praktično izvede nujne ukrepe ob krvavitvi, zlomu, izpahu, zvinu

–         razloži pomen verbalne in neverbalne komunikacije pri nudenju nujne medicinske pomoči

Varno ravna z gospodinjskimi, s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki ter pomaga uporabniku pri tem delu –         pomaga pri uporabi pripomočkov (invalidski vozički, stoli, telefon “rdeči gumb”, ortopedski in drugi pripomočki), jih čisti in razkužuje

–         uporablja gospodinjske pripomočke in aparate, jih čisti ter vzdržuje

–         pozna uporabnost pripomočkov

–         pripomočke zna pravilno očistiti

Predstavi in prikaže uporabnost pripomočkov:

–         našteje terapevtske in negovalne pripomočke

–         našteje gospodinjske pripomočke

–         predstavi uporabnost posameznih pripomočkov

–         prikaže uporabo pripomočka (invalidski voziček, postelja za nepokretne)

–         predstavi pravilno rabo pripomočkov ter njihovo vzdrževanje

–         predstavi uporabnost varovanja preko telefona

–         pove, kakšen je pomen higienskega vzdrževanja opreme in pripomočkov v bivalnem okolju uporabnika

Predstavi in prikaže čiščenje pripomočkov:

–         očisti pripomoček (invalidski, gospodinjski)

–         razloži pomembnost čiščenja pripomočkov

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email