IZPIT – Strokovnjak za ravnanje z odpadki po veljavni zakonodaji

PRIJAVA

Kompetence:

  • Izvaja predpise o varstvu okolja, urejanju prostora in opremljanju stavbnih zemljišč in gospodarskih javnih službah.
  • Vzpostavlja sistem ravnanja z odpadki v organizaciji.
  • Zagotavlja kakovost dela in vrši nadzor nad ravnanjem z odpadki.

Pogoji za pristop k certificiranju

Najmanj 4 letna srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

Kandidat opravlja pisno preverjanje, ki obsega teoretične in praktične naloge ter zagovor pisnega izdelka preverjanja. Testno polo oz. naloge pripravi izpitna komisija.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju ravnanja z odpadki ter z udeležbo na usposabljanjih   s področja ravnanja z odpadki.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
izvaja predpise o varstvu okolja, urejanju prostora, opremljanju stavbnih zemljišč in gospodarskih javnih službah

 

–          razume ustavne določbe o varstvu okolja

–          pozna osnove Nacionalnega programa varstva okolja in njegovo povezanost s predpisi

–          pozna izvajalce okoljevarstvene zakonodaje

–          razume pomen operativnih programov na področju varstva okolja

–          ugotavlja podobnosti in razlike v evropskem in slovenskem pravnem redu na področju varstva okolja

–          pozna in izvajaosnovne predpise o varstvu okolja, urejanju prostora, opremljanju stavbnih zemljišč in gospodarskih javnih službah

–          pozna in izvaja predpise o varstvu okolja v gospodarskih družbah

–          pozna predpise za posamezne segmente okolja (zrak, voda, odpadki, tla, hrup, sevanja) iz zbirk predpisov

–          sistematično uredi zbirko predpisov, pomembnih za reševanje konkretnih okoljskih problemov iz prakse

–          pozna pravne osnove za prenos ukrepov varstva okolja na poslovne partnerje in pogoje za prevzem odgovornosti od poslovnih partnerjev

–          razume pomen prostorskih aktov za gradnjo infrastrukture, okoljske infrastrukture in drugih objektov

–          razume pomen in vlogo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in izvajanju ukrepov za varstvo okolja

–          razume pomen odgovornosti onesnaževalca, obveznosti povzročiteljev različnih obremenitev okolja, princip onesnaževalec plača

–          razume organiziranost javnih služb za varstvo okolja ter odnose med državno in lokalno upravo, javnimi službami in varstvom okolja v gospodarskih družbah

–          razume vlogo in pomen inšpekcijskih služb pri varstvu okolja

–          pojasni ustavne določbe o varstvu okolja

–          pojasni  Nacionalni program varstva okolja in njegovo povezanost s predpisi

–          predstavi izvajalce okoljevarstvene zakonodaje

–          predstavi pomen operativnih programov na področju varstva okolja

–          predstavi podobnosti in razlike v evropskem in slovenskem pravnem redu na področju varstva okolja

–          predstavi upravne postopke pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj

–          pojasni osnovne predpise o varstvu okolja, urejanju prostora, opremljanju stavbnih zemljišč in gospodarskih javnih službah

–          pojasni predpise o varstvu okolja v gospodarskih družbah

–          pojasni predpise za posamezne segmente okolja (zrak, voda, odpadki, tla, hrup, sevanja) iz zbirk predpisov

–          predstavi zbirko predpisov, pomembnih za reševanje konkretnih okoljskih problemov iz prakse

–          opiše pravne osnove za prenos ukrepov varstva okolja na poslovne partnerje in pogoje za prevzem odgovornosti od poslovnih partnerjev

–          opiše pomen prostorskih aktov za gradnjo infrastrukture, okoljske infrastrukture in drugih objektov

–          pojasni pomen in vlogo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in izvajanju ukrepov za varstvo okolja

–          pojasni pomen odgovornosti onesnaževalca, obveznosti povzročiteljev različnih obremenitev okolja, princip onesnaževalec plača

–          pojasni organiziranost javnih služb za varstvo okolja ter odnose med državno in lokalno upravo, javnimi službami in varstvom okolja v gospodarskih družbah

–          pojasni vlogo in pomen inšpekcijskih služb pri varstvu okolja

 

vzpostavlja sistem ravnanja z odpadki v organizaciji –          analizira količino in lastnosti odpadkov ter spreminjanje količine in lastnosti v odvisnosti od časa in drugih dejavnikov

–          opredeli mesto in vlogo ravnanja z odpadki v krožnih snovnih tokovih

–          analizira in kritično presoja količino ločeno zbranih frakcij

–          ocenjuje izločitveni potencial ločeno zbranih frakcij

–          izračunava potrebno število in velikost zbirnih posod

–          računa ekonomičnost transporta odpadkov

–          sistematično razvrsti postopke obdelave in predelave odpadkov

–          opredeli enostavne procesne sheme različnih sistemov kombiniranih postopkov in tehnologij predelave odpadkov

–          seznani se z objekti in napravami za predelavo odpadkov na primerih iz lokalnega okolja

–          primerja naravne danosti različnih lokacij obstoječih in načrtovanih odlagališč

–          analizira upoštevanje kriterijev za lokacije odlagališč na primerih iz prakse

–          ugotavlja posledice tehnično neustreznih in nelegalnih odlagališč na okolje

–          ugotavlja zasnovo sistema ravnanja z odpadki v lokalnem okolju

–          pozna temeljna znanja o gospodarjenju z odpadki

–          pozna vire in lastnosti odpadkov

–          pozna prvine gospodarjenja z odpadki in sestavine ravnanja z odpadki

–          prepozna vplive odpadkov in ravnanja z odpadki na okolje ter ukrepe za zmanjšanje vplivov

–          pozna in razume tehnične in tehnološke postopke v ravnanju z odpadki

–          pozna in razume lastnosti odpadkov in pozna velikostne razrede nastalih količin

–          razlikuje in razume prednosti in slabosti ponovne uporabe in snovne izrabe posameznih najpogostejših materialov v odpadkih

–          pozna sisteme zbiranja in transporta odpadkov

–          razume delovanje naprav za predelavo odpadkov

–          razlikuje med mehanskimi, biološkimi kemijskimi in kombiniranimi postopki obdelave in predelave odpadkov

–          pozna merila za določanje lokacij odlagališč in centrov za ravnanje z odpadki

–          pozna osnove gradnje in obratovanja odlagališč

–          razlikuje vrste odlagališč

–          spozna sestavne dele odlagališč

–          razume nastanek stranskih produktov odlaganja odpadkov (izcedne vode in odlagališčni plin) in njihov vpliv na okolje

–          spozna tehnološke sklope termične obdelave odpadkov

–          pozna metode načrtovanja celovitih konceptov ravnanja z odpadki

–          predstavi analizo količin in lastnosti odpadkov ter spreminjanje količine in lastnosti v odvisnosti od časa in drugih dejavnikov

–          opiše postopke obdelave in predelave odpadkov

–          predstavi objekte in naprave za predelavo odpadkov na primerih iz lokalnega okolja

–          pojasni naravne danosti različnih lokacij obstoječih in načrtovanih odlagališč

–          predstavi kriterije za lokacije odlagališč

–          pojasni  posledice tehnično neustreznih in nelegalnih odlagališč na okolje

–          opiše sistem ravnanja z odpadki v lokalnem okolju

–          opiše prvine gospodarjenja z odpadki in sestavine ravnanja z odpadki

–          pojasni vplive odpadkov in ravnanja z odpadki na okolje ter ukrepe za zmanjšanje vplivov

–          predstavi tehnične in tehnološke postopke v ravnanju z odpadki

–          predstavi lastnosti odpadkov in pozna velikostne razrede nastalih količin

–          predstavi prednosti in slabosti ponovne uporabe in snovne izrabe

–          predstavi sisteme zbiranja in transporta odpadkov

–          predstavi delovanje naprav za predelavo odpadkov

–          predstavi razlike med mehanskimi, biološkimi kemijskimi in kombiniranimi postopki obdelave in predelave odpadkov

–          predstavi merila za določanje lokacij odlagališč in centrov za ravnanje z odpadki

–          opiše razlike med vrstami odlagališč

–          opiše razlike med vrstami odpadkov

–          opiše stranske produkte odlaganja odpadkov (izcedne vode in odlagališčni plin) in njihov vpliv na okolje

–          opiše tehnološke sklope termične obdelave odpadkov

–          pozna metode načrtovanja celovitih konceptov ravnanja z odpadki

 

zagotavlja kakovost in vrši nadzor nad ravnanjem z odpadki –          zagotavlja kakovost opravljenega dela in izvajanje faz delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki

–          spremlja rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe

–          oceni kakovost in uspešnost procesov v delovnem okolju

–          predlaga postopke za izboljšanje procesov dela

–          pozna standarde kakovosti in merila uspešnosti v delovnem okolju

–          pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa

–          dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja

–          izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi

–          skrbi za obvezno uporabo zaščitnih sredstev glede na delovni proces

–          skrbi za zdravju primerno opremljeno delovno okolje

–          skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev

 

–          opiše standarde za kakovost opravljenega dela in izvajanje faz delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki

–          predstavi rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe

–          opiše postopke za izboljšanje procesov dela

–          opiše postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa

–          opiše preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi

–          pojasni razloge za obvezno uporabo zaščitnih sredstev glede na delovni proces

 

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email