IZPIT – Izvajalec za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti del pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo električnih inštalacij nad 1 kV, elektroenergetskih postrojev, omrežij in transformatorskih postaj TP

PRIJAVA

Kompetence

 • Zagotavlja električno varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka.
 • Razvija, proizvaja, umerja, preskuša, vgrajuje, izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.
 • Servisira, vzdržuje, vgrajuje, kontrolira in izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.
 • Načrtuje, pripravlja, nadzoruje in izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo pri pregledih, meritvah in preskusih varnosti NN električnih in drugih inštalacij, zaščite pred strelo, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati z najmanj 3 letno srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri.

POTEK IZPITA

Teoretično preverjanje, ki se izvede na računalniku. Izpitna komisija pripravi izpitna vprašanja in naloge, ki vsebujejo vsa področja izpitnega kataloga za strokovno kvalifikacijo za izvajalec del pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih  električnih inštalacij NNELI po Pravilniku o nevarnosti pred električnim tokom

Praktično preverjanje kandidat v prisotnosti članov izpitne komisije  izvede praktični  prikaz pravil za delo v bližini delov pod napetostjo in izvede dodaten prikaz izvedbe dela pod napetostjo na praktičnem primeru EEPOT, izbrano glede pogostosti izvedbe na delovnem mestu kandidata.

Merila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju:

 • poznavanje in razumevanje pravne ureditve – tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
 • poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema,
 • razumevanje dokumentacije,
 • pripravo kandidata na delo,
 • poznavanje določenega zaporedja opravil,
 • pravilno ravnanje z vgrajenimi stroji in napravami, napeljavami ter vgrajeno opremo,
 • sprotni nadzor opravljanja storitve,
 • uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev
 • upoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Izločilna merila:

 • pravila varnosti in zdravja pri delu,
 • uporaba strojev in naprav, napeljav ter vgrajene opreme,
 • uporaba opreme.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 50 % možnih točk.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 3 leta od izdaje. Kandidat, ki želi po 3 letih od prejema certifikata   ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin s področja dela pod napetostjo.

Dokazila o opravljenih izpopolnjevanjih kandidat dokazuje s potrdili izvajalcev programov izpopolnjevanja. Dokazila kandidat predloži ZRZ ali akreditirani organizaciji.

V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opraviti izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Zagotavlja električno varnost  in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka

 

– Pozna in razume zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1

– Pozna in razume Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka

– Pozna in razume pripadajoče standarde, direktive in uredbe

– Pozna potrebne varnostne ukrepe pri pripravi in izvedbi programa dela pod napetostjo.

Upošteva varnostne ukrepe in pravila pri pripravi in izvedbi programa dela v bližini delov pod napetostjo

– Pozna nevarnosti in potrebne postopke za opravljanje dela

Pozna nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi

Zaveda se pristojnosti in odgovornosti pri svojem delu

Pozna pravilno razporeditev delovnih nalog

Pozna postopke za varno delo

– Pozna ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo

– Pozna varnostne ukrepe in ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi

-Pozna načine reševanja v primeru nesreče

 

–         Predstavi zakonska določila in opiše sporočilnost regulative.

–         Predstavi pravilnik in ključna sporočila za zagotavljanje varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka

–         Predstavi ustrezne pripadajoče standarde, direktive in uredbe.

–         Razloži potrebo za zagotavljanje ustreznih ukrepov.

–         Opiše delo pod napetostjo, opredeli nevarnosti in zagotovi potrebne ukrepe varovanja pri delu pod napetostjo.

–         Opiše in interpretira določila ZVZD-1

–         Opiše in interpretira Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka

–         Opiše in interpretira standarde, direktive in uredbe v povezavi z delom v bližini delov pod napetostjo

–         Našteje in opiše pogoje za zagotavljanje ustreznih ukrepov

–         Opiše delo pod napetostjo, opredeli nevarnosti in potrebne ukrepe varovanja pri delu pod napetostjo

–         Opiše postopek in pet pravil za delo v bližini delov pod napetostjo

–         Našteje in opiše pristojnosti za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše odgovornosti pri delu do sebe in drugih

–         Našteje in opiše nevarnosti ob dotiku delov pod napetostjo

–        Opiše omejitve za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Opiše izvajanja potrebnega nadzora v različnih primerih in situacijah

–        Opiše ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo

–        Opiše varnostne ukrepe

–        Opiše način reševanja v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno del

–         Našteje in opiše nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi.

–         Opiše in razloži razpored delovne nalog

–         Opiše ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi

–        Opiše ukrepe varovanja z varovalnimi sredstvi

Razvija, proizvaja, usmerja, preskuša, vgrajuje, izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

 

–         Pozna in razume Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj

–         Pozna in razume Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

–         Pozna in razume standard SIST EN 50522 Ozemljitve elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti

–         Pozna osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Pozna električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter meje ustreznosti.

–         Pozna postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del, pred zagonom in pri nadaljnji uporabi elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Prepozna ustrezno obratovanje elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah v delovnem okolju.

–         Spozna zahteve po zagotavljanju ustrezne električne varnosti in kakovosti na delovnem mestu.

–        Pozna načrte elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Seznani se z zagotavljanjem zaščitnih ukrepov.

–         Zagotavlja poznavanje postopkov izklopa

–         Preveri veljavnost pregledov varnosti elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Preveri veljavnost pregledov zaščite pred delovanjem strele

–         Preveri kompatibilnost priključene električne opreme in naprav

–         Preveri veljavnost pregledov delovne opreme, strojev, aparatov in naprav na območju delovnega mesta

–         Vizualno pregleda osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe, ustreznost okrovov in zaslomb elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah

–         Odstrani opremo, orodja in naprave, ki lahko povzročijo posredno ali neposredno nevarnost

–         Preveri dostopnost do naprav za izklop delov pod napetostjo

–         Predvidi in načrtuje ukrepe v primeru nesreče

–         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Upošteva pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Prepozna nevarnosti.

–         Prepozna območje dela pod napetostjo

–         Dela pod napetostjo NE izvaja

–         Priključuje in prevezuje vodnike v bližini delov pod napetostjo v nizkonapetostnih (NN) stikalnih napravah

–         Zamenjuje priključne omarice v bližini delov pod napetostjo.

–         Suho in mokro čisti nizkonapetostne stikalne naprave in postroje v bližini delov pod napetostjo

–         Dela na števčnih in priključnih napravah v bližini delov pod napetostjo

–         Dela na NN sistemih merilnih in zaščitnih transformatorjev v bližini delov pod napetostjo.

–         Zamenjuje plošče za števce in zamenjava števcev v bližini delov pod napetostjo.

–         Zaslanja in prekriva dele pod napetostjo.

–         Montira in demontira prenapetostne odvodnike v bližini delov pod napetostjo.

–         Izdeluje spoje med dvema kabloma pod napetostjo.

–         Reže  kable pod napetostjo.

–         Priključuje in demontira kable pod napetostjo iz priključne omarice, odcepne omarice ali omarice za povezavo z omrežjem.

–         Priključuje ali demontira  kable pod napetostjo na NN plošči SN/NN postaje.

–         Zamenjuje podnožja varovalk pod napetostjo.

–         Pritrjuje vijačne zveze v NN stikalnih napravah pod napetostjo.

–         Izdeluje stisnjene spoje za kable pod napetostjo z vijačnimi priključki.

–         Montira in demontira prenapetostno zaščito in odvodnike pod napetostjo.

–        Dosledno upošteva predpise in postopke za zagotavljanje kakovosti in varnosti opravljenih del.

–         Zagotavlja s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem ustreznost električne varnosti po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih umerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.

–         Našteje regulativo, pravilnike in standarde s področij električne varnosti elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Našteje osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Našteje električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter pravilno oceni meje ustreznosti.

–         Našteje postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del, pred zagonom in pri nadaljnji uporabi elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.  Našteje potrebno dokumentacijo o zagotavljanju ustreznega obratovanja elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Navede ustrezne preglede za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti pri delu.

–         Pozna regulativo s pripadajočimi smernicami in standardi za zagotavljanje ustrezne električne varnosti.

 

Servisira, vzdržuje, vgrajuje, kontrolira in izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi. –         Pozna postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del, pred zagonom in pri nadaljnji uporabi elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Prepozna ustrezno obratovanje elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah v delovnem okolju.

–         Pozna zahteve po zagotavljanju ustrezne električne varnosti in kakovosti na delovnem mestu.

–         Pozna načrte elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–        Pozna zaščitne ukrepe.

–         Pozna in zagotavlja postopke izklopa.

–         Preveri veljavnost pregledov varnosti elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Preveri veljavnost pregledov zaščite pred delovanjem strele

–         Preveri kompatibilnost priključene električne opreme in naprav

–         Preveri veljavnost pregledov delovne opreme, strojev, aparatov in naprav na območju delovnega mesta

–         Vizualno pregleda osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe, ustreznost okrovov in zaslomb elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah

–         Odstrani opremo, orodja in naprave, ki lahko povzročijo posredno ali neposredno nevarnost

–         Preveri dostopnost do naprav za izklop delov pod napetostjo

–         Predvidi in načrtuje ukrepe v primeru nesreče

–         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Upošteva pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Prepozna nevarnosti.

–         Prepozna območje dela pod napetostjo

–         Priključuje in prevezuje vodnike v bližini delov pod napetostjo v nizkonapetostnih (NN) stikalnih napravah

–         Zamenjuje priključne omarice v bližini delov pod napetostjo.

–         Suho in mokro čisti nizkonapetostne stikalne naprave in postroje v bližini delov pod napetostjo

–         Dela na števčnih in priključnih napravah v bližini delov pod napetostjo

–         Dela na NN sistemih merilnih in zaščitnih transformatorjev v bližini delov pod napetostjo.

–         Zamenjuje plošče za števce in zamenjava števcev v bližini delov pod napetostjo.

–         Zaslanja in prekriva dele pod napetostjo.

–         Montira in demontira prenapetostne odvodnike v bližini delov pod napetostjo.

–         Izdeluje spoje med dvema kabloma pod napetostjo.

–         Reže  kable pod napetostjo.

–         Priključuje in demontira kable pod napetostjo iz priključne omarice, odcepne omarice ali omarice za povezavo z omrežjem.

–         Priključuje ali demontira  kable pod napetostjo na NN plošči SN/NN postaje.

–         Zamenjuje podnožja varovalk pod napetostjo.

–         Pritrjuje vijačne zveze v NN stikalnih napravah pod napetostjo.

–         Izdeluje stisnjene spoje za kable pod napetostjo z vijačnimi priključki.

–         Montira in demontira prenapetostno zaščito in odvodnike pod napetostjo.

–         Dosledno upošteva predpise in postopke za zagotavljanje kakovosti in varnosti opravljenih del.

–         Zagotavlja s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem ustreznost električne varnosti po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih umerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.

–         Zagotovi preverjanje postopka izklopa.

–         Zagotovi pregled veljavnosti dokumentacije.

–         Zagotovi prepoznavo zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij.

–         Zagotovi uporabo le tiste delovne opreme, ki ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov.

–         Odloči se za pravilne procese za zagotavljanje električne varnosti pri delu.

–         Prepozna dela pod napetostjo.

–         Prepozna dela v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše zaporedja in pomen upoštevanja pravil za delo v bližini napetosti.

–         Opiše zaporedja in pomen upoštevanja pravil za delo pod napetostjo.

–         Predstavi mejne vrednosti električnih moči za delo pod napetostjo.

–         Predstavi ločilne razdalje za različne primere napetostnih nivojev.

–        Izvede vizualni pregled pred pričetkom del.

–      Odstrani nevarne opreme in sredstev za delo.

–       Predstavi načrtovane postopke in ukrepe v primeru nesreče.

–         Predstavi postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Opiše pravilno zaporedje izvajanja postopkov za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje nevarnosti pred električnim tokom.

–         Opiše območje dela pod napetostjo.

–         Zagotavlja neizvajanje dela pod napetostjo

–         Prikaže delo v bližini delov pod napetostjo,

–         Pravilno organizira postopke dela v bližini delov pod napetostjo,

–         Praktično prikaže uporabo petih pravil na primeru dela v bližini delov pod napetostjo

–         Odloči se za pravilne, načrtovane postopke procesa in dela za zagotavljanje električne varnosti pri delu na elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah.

–         Opiše zaporedja in pomen upoštevanja pravil za delo pod napetostjo.

–        Predstavi mejne vrednosti električnih moči za delo pod napetostjo.

–         Predstavi ločilne razdalje za različne primere napetostnih nivojev.

–         Opiše in utemelji metode zagotavljanja ustreznosti električne varnosti s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih umerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.

Načrtuje, pripravlja, nadzoruje dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo pri pregledih, meritvah in preskusih varnosti NN električnih in drugih inštalacij, zaščite pred strelo, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi. –         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Predvidi in načrtuje ukrepe v primeru nesreče

–         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo

–         Upošteva pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Prepozna nevarnosti.

–         Prepozna območje dela pod napetostjo

–         Zagotavlja s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem ustreznost električne varnosti po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih umerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.

–         Odloči se za pravilne, načrtovane postopke procesa in dela za zagotavljanje električne varnosti pri delu na elektroenergetskih in drugih inštalacijah, na priključnem mestu, opremi, postrojih, omrežju in transformatorskih postajah in odločitev utemelji.

IZVAJALCI

 

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email