IZPIT – Izvajalec za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti del pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij NNELI

PRIJAVA

Kompetence

 • Zagotavlja električno varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka.
 • Razvija, proizvaja, usmerja, preskuša, vgrajuje, izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih.
 • Servisira, vzdržuje, vgrajuje in kontrolira dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih.
 • Načrtuje, pripravlja in nadzoruje dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo pri pregledih, meritvah in preskusih varnosti NN električnih in drugih inštalacij, zaščite pred strelo, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih.

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati z najmanj 3 letno srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri.

POTEK IZPITA

Teoretično preverjanje, ki se izvede na računalniku. Izpitna komisija pripravi izpitna vprašanja in naloge, ki vsebujejo vsa področja izpitnega kataloga za strokovno kvalifikacijo za izvajalec del pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih  električnih inštalacij NNELI po Pravilniku o nevarnosti pred električnim tokom.

Praktično preverjanje kandidat opravi v prisotnosti članov izpitne komisije in izvede praktični prikaz 5 pravil za delo v bližini delov pod napetostjo.

Merila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju:

 • poznavanje in razumevanje pravne ureditve – tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
 • poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema,
 • razumevanje dokumentacije,
 • pripravo kandidata na delo,
 • poznavanje določenega zaporedja opravil,
 • pravilno ravnanje z vgrajenimi stroji in napravami, napeljavami ter vgrajeno opremo,
 • sprotni nadzor opravljanja storitve,
 • uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev
 • upoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Izločilna merila:

 • pravila varnosti in zdravja pri delu,
 • uporaba strojev in naprav, napeljav ter vgrajene opreme,
 • uporaba opreme.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 50 % možnih točk.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 3 leta od izdaje. Kandidat, ki želi po 3 letih od prejema certifikata   ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin s področja dela pod napetostjo.

Dokazila o opravljenih izpopolnjevanjih kandidat dokazuje s potrdili izvajalcev programov izpopolnjevanja. Dokazila kandidat predloži ZRZ ali akreditirani organizaciji.

V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opraviti izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Zagotavlja električno varnost  in zdravje pri delu ter varstvo pred nevarnostjo električnega toka

 

–  Pozna in razume zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1.

–  Pozna in razume Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

– Pozna in razume pripadajoče standarde, direktive in uredbe.

– Pozna potrebne varnostne ukrepe pri pripravi in izvedbi programa dela pod napetostjo.

Upošteva varnostne ukrepe in pravila pri pripravi in izvedbi programa dela v bližini delov pod napetostjo.

– Pozna nevarnosti in potrebne postopke za opravljanje dela.

Pozna nevarnosti pri delu z raznimi orodji in delovnimi sredstvi.

–         Zaveda se pristojnosti in odgovornosti pri svojem delu.

–         Pozna pravilno razporeditev delovnih nalog.

–         Pozna postopke za varno delo.

–         Pozna ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo.

–         Pozna varnostne ukrepe in ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi.

–         Pozna načine reševanja v primeru nesreče.

 

–         Opiše in interpretira določila ZVZD-1.

–         Opiše in interpretira Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

–         Opiše in interpretira standarde, direktive in uredbe v povezavi z delom v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje in opiše pogoje za zagotavljanje ustreznih ukrepov.

–         Opiše delo pod napetostjo, opredeli nevarnosti in potrebne ukrepe varovanja pri delu pod napetostjo.

–         Opiše postopek in pet pravil za delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje in opiše pristojnosti za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše odgovornosti pri delu do sebe in drugih

–         Našteje in opiše nevarnosti ob dotiku delov pod napetostjo.

–         Opiše omejitve za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše izvajanja potrebnega nadzora v različnih primerih in situacijah.

–         Opiše ustrezne vremenske in temperaturne pogoje za varno delo.

–         Opiše varnostne ukrepe

–         Opiše način reševanja v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno del.

–         Našteje in opiše nevarnosti pri delu z raznimi. orodji in delovnimi sredstvi.

–         Opiše in razloži razpored delovne nalog.

–         Opiše ukrepe varovanja z zaščitnimi sredstvi.

–         Opiše ukrepe varovanja z varovalnimi sredstvi.

Razvija, proizvaja, usmerja, preskuša, vgrajuje, izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih.

 

 

–         Pozna zahteve po zagotavljanju ustrezne električne varnosti in kakovosti na delovnem mestu.

–         Pozna načrte NN električnih inštalacij v delovnem okolju.

–         Pozna pripadnost tokokrogov, razdelilnikov in zagotavlja poznavanje zaščitnih ukrepov.

–         Zagotavlja poznavanje postopkov izklopa.

–         Preveri veljavnost pregledov varnosti električnih inštalacij.

–         Preveri veljavnost pregledov zaščite pred delovanjem strele.

–         Preveri kompatibilnost priključene električne opreme in naprav.

–         Preveri veljavnost pregledov delovne opreme, strojev, aparatov in naprav na območju delovnega mesta.

–         Vizualno pregleda osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe, ustreznost okrovov in zaslomb NN električnih in drugih. inštalacijah, na razdelilniku, električni opremi, strojih, aparatih in napravah.

–         Odstrani opremo, orodja in naprave, ki lahko povzročijo posredno ali neposredno nevarnost

–         Preveri dostopnost do naprav za izklop delov pod napetostjo.

–         Predvidi in načrtuje ukrepe v primeru nesreče

–         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Upošteva pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Prepozna nevarnosti.

–         Prepozna območje dela pod napetostjo.

–         Pozna regulativo in standardi s področij električne varnosti NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav na specifičnem področju svojega dela.

–         Pozna zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–        Pozna osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Pozna električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter meje ustreznosti.

–         Pozna postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

–         Izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

–         Našteje potrebno dokumentacijo o zagotavljanju ustreznega obratovanja električnih in drugih inštalacij na delovnem mestu.

–         Navede ustrezne preglede za zagotavljanje električne varnosti in kakovosti pri delu.

–         Pozna regulativo s pripadajočimi smernicami in standardi za zagotavljanje ustrezne električne varnosti.

–        Preveri postopek izklopa.

–        Pregleda veljavnost dokumentacije.

–         Prepozna zahtevne in manj zahtevne električne inštalacije.

–         Zagotovi uporabo le tiste delovne opreme, ki ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov.

–         Odloči se za pravilne procese za zagotavljanje električne varnosti pri delu na električnih inštalacijah in na priključeni električni opremi in napravah.

–        Prepozna dela pod napetostjo.

–        Prepozna dela v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše zaporedje in upošteva pravila za delo v bližini napetosti.

–         Opiše zaporedje in upošteva pravila za delo pod napetostjo.

–         Predstavi mejne vrednosti električnih moči za delo pod napetostjo.

–         Predstavi ločilne razdalje za različne primere napetostnih nivojev.

–        Izvede vizualni pregled pred pričetkom del.

–        Odstrani nevarno opremo in sredstva za delo.

–        Predstavi načrtovane postopke in ukrepe v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–       Upošteva in opiše zaporedje izvajanja postopkov za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje nevarnosti pred električnim tokom.

–         Opiše območje dela pod napetostjo.

–         Našteje regulativo, pravilnike in standarde s področij električne varnosti NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav na specifičnem področju svojega dela.

–        Našteje in opiše zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–         Našteje osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Našteje električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter pravilno oceni meje ustreznosti.

–         Našteje postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

–         Izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

–         Opiše metode zagotavljanja ustreznosti električne varnosti s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih umerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.-

Servisira, vzdržuje, vgrajuje in kontrolira dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih.

­

–         Vizualno pregleda osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe, ustreznost okrovov in zaslomb NN električnih in drugih. inštalacijah, na razdelilniku, električni opremi, strojih, aparatih in napravah.

–         Odstrani opremo, orodja in naprave, ki lahko povzročijo posredno ali neposredno nevarnost

–         Preveri dostopnost do naprav za izklop delov pod napetostjo.

–         Predvidi in načrtuje ukrepe v primeru nesreče

–         Preveri postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Upošteva pravila za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Prepozna nevarnosti.

–         Prepozna območje dela pod napetostjo.

–         Pozna regulativo in standardi s področij električne varnosti NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav na specifičnem področju svojega dela.

–         Pozna zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–         Pozna osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Pozna električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter meje ustreznosti.

–        Pozna postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

–         Izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.-

–         Zagotovi prepoznavo zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij.

–         Zagotovi uporabo le tiste delovne opreme, ki ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov.

–         Odloči se za pravilne procese za zagotavljanje električne varnosti pri delu na električnih inštalacijah in na priključeni električni opremi in napravah.

–         Predstavi dela pod napetostjo.

–         Predstavi dela v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše zaporedje in pomen upoštevanja pravil za delo v bližini napetosti.

–         Opiše zaporedje in pomen upoštevanja pravil za delo pod napetostjo.

–         Opiše mejne vrednosti električnih moči za delo pod napetostjo.

–         Predstavi ločilne razdalje za različne primere napetostnih nivojev.

–         Izvede vizualne pregledea pred pričetkom del.

–        Odstrani nevarno opremo in sredstva za delo.

–         Opiše načrtovane postopke in ukrepe v primeru nesreče.

–         Opiše postopke za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Opiše in zavaja pravilno zaporedje  postopkov za varno delo v bližini delov pod napetostjo.

–         Našteje nevarnosti pred električnim tokom.

–         Opiše območje dela pod napetostjo.

–         Našteje regulativo, pravilnike in standarde s področij električne varnosti NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav na specifičnem področju svojega dela.

–         Našteje in opiše zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–         Našteje osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Našteje električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter pravilno oceni meje ustreznosti.

–         Našteje postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

–         Izvaja dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo NN električnih in drugih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih v skladu s svojimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi.

–         Predstavi metode zagotavljanja ustreznosti električne varnosti s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih umerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.

Načrtuje, pripravlja in nadzoruje dela pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo pri pregledih, meritvah in preskusih varnosti NN električnih in drugih inštalacij, zaščite pred strelo, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav po vnaprej načrtovanih postopkih.

 

–         Vizualno pregleda osnovne zaščitne ukrepe, dodatne zaščitne ukrepe, ustreznost okrovov in zaslomb NN električnih in drugih. inštalacijah, na razdelilniku, električni opremi, strojih, aparatih in napravah.

–         Zagotavlja s pregledi, preskusi, meritvami in dokumentiranjem ustreznost električne varnosti po vsakokratni spremembi, posegu, servisu, vzdrževanju, vgradnji ali ob postopkih usmerjanja, kontrole in proizvodnje ter pred izdajo v uporabo ali promet.

–         Predstavi in utemelji postopke in metode za zagotavljanje ustrezne stopnje električne varnosti s pregledi in meritvami po zaključku opravljenih del ter pred izdajo električnih inštalacij, razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav v promet oziroma nadaljnjo uporabo.

–         Našteje zaščitne razrede razdelilnikov, električne opreme, strojev, aparatov in naprav.

–         Našteje osnovne in dodatne zaščitne ukrepe s področja zagotavljanja električne varnosti.

–         Našteje električne parametre in metode zagotavljanja električne varnosti s pregledi in meritvami ter pravilno oceni meje ustreznosti.

IZVAJALCI

 

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email