IZPIT – Plamenski varilec in spajkalec

PRIJAVA

Kompetence:

  • Izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu plamenskega varjenja.
  • Kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi.
  • Vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo.

Pogoji za pristop k izpitu:

  • zaključena osnovnošolska obveznost
  • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

POTEK IZPITA

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje plamenskega varjenja skladno s standardom strokovne kvalifikacije.  Praktično preverjanje traja največ 150 minut.

Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno ali ustno in traja 30 minut. Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti.

Kandidat je uspešen, če pri teoretičnem preverjanju doseže vsaj 60% možnih točk in pri praktičnem preverjanju prav tako vsaj 60% možnih točk.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Kandidat, ki želi po 5 letih od prejema certifikata   ponovno dokazovati usposobljenost, mora v tem obdobju opraviti najmanj 20 ur usposabljanja iz vsebin, povezanih s programom izpopolnjevanja z varilstvom

Dokazila o opravljenih izpopolnjevanjih kandidat dokazuje s potrdili izvajalcev programov izpopolnjevanja. Dokazila kandidat predloži ZRZ oziroma pristojnemu izpitnemu odboru.

V kolikor kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, mora v celoti opraviti izpit.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu plamenskega varjenja

 

·        vpne varjence v vpenjalne naprave

·        po potrebi pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje glede na popis varilnega postopka

·        po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje…) glede na predpisani varilni postopek

·        izbere ustrezen gorilnik in nastavi tlak plinov

·        po potrebi predgreje oz. toplotno obdela varjence glede na predpisani varilni postopek in preveri temperaturo varjenca po izbranem merilnem postopku ter zabeleži rezultat

·        nanos talila v primeru spajkanja

·        vari/spajka po predpisanem varilnem postopku (upošteva parametre varjenja, nalaganje varkov, zaporedje varjenja)

·        nadzira medvarkovno temperaturo po izbranem merilnem postopku in zabeleži rezultate

·        preveri usklajenost dimenzije varjenca in zvara glede na načrt izdelka

·        očisti zvare in izdelek

·        izpolni spremno dokumentacijo izdelka

·        v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju

·        pozna osnovne parametre varjenja (hitrost varjenja, smer varjenja, velikost gorilnika …)

·        pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoč, pulzni)

·        pozna tehnike varjenja

·        pozna postopke merjenja temperature

·        pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost

·        pozna postopke predgrevanja in osnovne toplotne obdelave

·        pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo

·        Zvari testni vzorec:

o   preveri in pregleda dokumentacijo

o   preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo

o   pripravi testne vzorce za varjenje skladno z dokumentacijo

o   izbere potrebna orodja, delovno opremo in pripomočke za varno delo

o   ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje ali spajkanje

o   vpne varjenec in ga pripravi za varjenje ali spajkanje

o   nastavi ustrezen tlak na manometrih

o   po potrebi pripravi in nastavi naprave za toplotno obdelavo

o   zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo

o   po potrebi nadzira medvarkovno temperaturo

o   očisti zavarjeni testni vzorec

o   vizualno kontrolira kvaliteto zavarjenega testnega vzorca

o   izpolni spremno dokumentacijo

·        V okviru teoretičnega preverjanja odgovarja na vprašanja s področij:

o   postopka in (posebnih) pogojev varjenja

o   tehnik varjenja

o   plamenskega načina varjenja in spajkanja

o   osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov

o   plinov za varjenje in spajkanje

o   orodja ter delovne in osebne varovalne opreme za varjenje in/ali spajkanje

o   varnosti in zdravja pri delu

o   varstva pred požarom

o   zagotavljanja kakovosti varjencev

kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi

 

 

·        kontrolira in meri varjence po predpisanih kontrolnih postopkih

·        označi zvar z identifikacijsko številko varilca v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti po mednarodnih in internih standardih

·        vključuje elemente samokontrole v skladu s standardi

·        pozna standarde in predpise o varjenju

·        pozna sistem kakovosti varilskih del

·        pozna varilne napake ter vzroke za njihov nastanek

·        pozna načine postopkov preiskave zvarnih spojev brez porušitve

·        pozna pomen estetskega videza in funkcije izdelka

·        Pojasni razloge za zagotavljanje kakovosti v skladu s standardi in predpisi
vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo

 

 

 

·        opravi dnevni pregled delovne in osebne varovalne opreme

·        izvaja manjša vzdrževalna dela po navodilih proizvajalca ali internih navodilih

·        pozna osnove delovanja delovne in osebne varovalne opreme

·        pozna osnovna pravila vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme

·        Opravi  pregled delovne in osebne varovalne opreme

·        Pojasni delovanje delovne in osebne varovalne opreme

·        Opiše osnovna pravila vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email