IZPIT – Terapevt / terapevtka s pomočjo živali – S-5/4

PRIJAVA

Kompetence:

 • Pripravi načrt za izvajanje terapije.
 • Pripravi osebo, žival in prostor za terapevtsko obravnavo s pomočjo živali.
 • Izvaja terapevtsko obravnavo s pomočjo živali.
 • Pomaga osebi po terapevtski obravnavi s pomočjo živali in zaključi postopek.

Pogoji za pristop k certificiranju

Najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba.

Predložitev poročil o opravljenih treh terapijah pod vodstvom mentorja.

POTEK IZPITA

Teoretično preverjanje:

 • prvi del je test s 50 vprašanji , dovoljen čas za odgovore: 2 uri. Če je kandidat neuspešen pri tem delu izpita, ima možnost da izpit še enkrat ponovi.
 • drugi del je 15 minutna predstavitev seminarske naloge.

Pogoji za pristop k predstavitvi seminarske naloge je:

 • 70% uspešno opravljen teoretični izpit s 50 vprašanji in
 • predložitev poročil o opravljenih terapijah pod vodstvom mentorja.

Praktični del izpita: se opravlja v inštituciji ali na kmetiji. Za opravljanje praktičnega dela je potrebno pridobiti soglasje inštitucije, si priskrbeti stranke oziroma paciente in delati z živalmi, ki so primerne za terapije ali aktivnosti s pomočjo živali. Ocenjuje se priprava, izvedba in evalvacija z zagovorom ene intervencije s pomočjo živali poljubno izbrane stranke ali skupine.

Merila, ki jih komisija upošteva pri ocenjevanju:

 • poznavanje načinov in metod svetovanja pri terapiji z živalmi,
 • poznavanje etičnih in profesionalnih načel terapevtskega dela ter terapevtskih pristopov,
 • upoštevanje higienskih pravil,
 • urejenost kandidata,
 • urejenost živali,
 • urejenost delovnega okolja.
Področje Delež v %
Praktični del zaključnega izpita 60
Teoretični del zaključnega izpita 40

Kandidat je uspešen, če pri vsakem področju doseže vsaj 70% uspešnost.
Če je kandidat neuspešen le pri teoretičnem delu izpita, ima možnost ta del izpita enkrat ponoviti, če kandidat izpita ne opravi, ga naslednji opravlja v celoti .

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikat je veljaven 2 leti od izdaje. Po preteku tega časa kandidat certifikat obnovi z udeležbo na osvežitvenem usposabljanju ali s predložitvijo dokazil o delu terapevta s pomočjo živali..

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Pripravi načrt za izvajanje terapije ·        preveri značilnosti osebe/skupine za terapijo

·        z rehabilitacijskim timom določi cilje terapije z živaljo

·        pozna razlike, prednosti in slabosti individualen n skupinske terapije z živaljo

·        pripravi načrt posameznih terapij

·        razume pomen individualnega pristopa k uporabniku

·        pozna osnove terapevtske aktivnosti s pomočjo živali: telesne, mentalne, motivacijske in izobraževalne

·        pozna izvor posameznih živali, njihove potrebe in potrebno okoljem za rejo teh živali

·        sodeluje v terapevtskem timu in timu strokovnjakov na področju intervencij s pomočjo živali

·        pozna posebnosti in pomen terapije za različne ciljne skupine

·        pozna najpogostejše bolezni, katerih zdravljenje zahteva terapevtske postopke

·        pozna načine prenosa in širjenje bolezni

·        sodeluje v rehabilitacijskem timu

·        razume pomen psiho-fizične kondicije za izvajanje terapije

·        pozna metode in tehnike terapije s pomočjo živali

·        pozna faze terapije s pomočjo živali

·        pozna glavne značilnosti in etične vidike odnosa med človekom in živaljo

·        pozna vse zahteve in predpise, ki urejajo delo z živalmi

·        pozna terapevtske postopke v terapevtski obravnavi s pomočjo živali otrok, mladostnikov in odraslih z razvojnimi motnjami

·        pozna terapevtske postopke s pomočjo živali pri internističnih bolnikih

·        pozna terapevtske postopke v terapevtski obravnavi s pomočjo živali nevroloških pacientov

·        pozna terapevtske postopke v terapevtski obravnavi s pomočjo živali starostnikov

·        predstavi značilnosti posameznih ciljnih skupin in predlaga primerne oblike terapije z živaljo

·        predstavi metode in tehnike terapije z živalmi

·        predstavi razlike, prednosti in slabosti individualne in skupinske terapije z živaljo

·        predstavi faze terapije s pomočjo živali

·        predstavi vlogo terapije z živalmi v celostni terapevtski obravnavi

·        predstavi ukrepe za okrepitev osebnosti, samozavesti in socializacije

·        opiše obvezne elemente terapevtskega načrta

·        predstavi osnove terapevtske aktivnosti s pomočjo živali: telesne, mentalne, motivacijske in izobraževalne

·        odgovori na teoretična vprašanja s področja psiho-fizičnih značilnosti različnih ciljnih skupin terapevtske obravnave z živalmi

·        odgovori na teoretična vprašanja o ravnanju z ljudmi z vedenjskimi motnjami, duševnimi in fizično handikapiranimi ljudmi in slušno prizadetimi ter gluhimi in gluhonemimi posamezniki

·        odgovori na teoretična vprašanja s področja etičnih in profesionalnih načel terapevtskega dela

·        odgovori na teoretična vprašanja s področja značilnosti in etičnih vidikov odnosa med človekom in živaljo,

·        odgovori na teoretična vprašanja o zahtevah za praktično delo z živalmi in predpisih s tega področja

·        odgovori na teoretična vprašanja s področja izvora posameznih živali, njihovih potreb in okolja za rejo

·        predstavi opravljene terapije pod vodstvom mentorja: postopek priprave, samo terapijo, posebnosti ter rezultate in zaključke

Pripravi osebo ali skupino, žival in prostor za terapevtsko obravnavo s pomočjo živali. ·        preveri napredek osebe/skupine glede na stanje pri predhodni obravnavi

·        poskrbi za osebno higieno

·        pripravi osebo na terapijo s pomočjo živali

·        ustrezno namesti osebo/skupino za terapevtsko obravnavo

·        komunicira z osebo/skupino

·        pozoren je na reakcije osebe/skupine pri pripravi na terapijo s pomočjo živali

·        pozna zahteve glede osebne higienske urejenosti terapevtskega okolja

·        pozna postopek in obseg priprave osebe/skupine na terapevtsko obravnavo poskrbi za zasebnost in etičen odnos do uporabnika

·        pojasni osebi/skupini postopek in odgovori na vprašanja v zvezi s terapevtsko obravnavo

·        pozna VAKOG sistem v komunikaciji

·        obvlada postopek prve pomoči pri ljudeh

·        pozna higienske ukrepe , ki so potrebni za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali

·        pripravi žival na terapijo

·        pozna metode treniranja živali za možno vključitev v terapije in aktivnosti s pomočjo živali

·        zna nuditi prvo pomoč živalim vse do prihoda veterinarja, v kolikor je ta potreben

·        pripravi prostor in pripomočke za izvajanje terapije s pomočjo živali (ovire, tunel iz blaga, žoge, vrvi, razna prijemala, čopiči, kartonaste škatle, plastenke, igre iz papirja,…)

·        pozna pomen in načine čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije

·        razume procese zmanjševanja možnosti prenosa bakterij in virusov in jih zna smiselno uporabljati

·        razloži celoten postopek priprave na terapijo s pomočjo živali

·        pripravi se za terapevtsko obravnavo

·        vzpostavi stik z osebo/skupino, ki jo pripravlja na terapevtsko obravnavo in prepozna tip osebnosti

·        pomaga osebi ali skupini pri pripravah in nameščanju za terapijo

·        poskrbi za zasebnost med izvajanjem terapije

·        pojasni pomen zagotavljanja intimnosti in varovanja osebne integritete med terapijo

·        pojasni pomen higiene delovnega mesta

·        pojasni pomen in namen osebne higienske urejenosti

·        pripravi žival na terapijo

·        razloži pomen priprave živali na terapijo

·        pripravi prostor in pripomočke za terapijo s pomočjo živali

Izvaja terapevtsko obravnavo s pomočjo živali ·        sodeluje v terapevtskem timu pri ocenjevalnih postopkih

·        pozna svojo vlogo in odgovornosti v terapevtskem timu

·        v skladu  načrtom  izvede terapijo s pomočjo živali

·        pozna osnove terapevtske komunikacije

·        izvaja terapijo s pomočjo živali za odrasle po možganski kapi

·        izvaja terapijo s pomočjo živali za odrasle z multiplo sklerozo

·        izvaja terapijo s pomočjo živali za odrasle z nezgodno možgansko poškodbo

·        izvaja terapijo s pomočjo živali za odrasle s Parkinsonovo boleznijo

·        izvaja terapijo s pomočjo živali za odrasle z nevrološko simptomatiko

·        izvaja terapijo s pomočjo živali pri osebah s proprioceptivno nevromuskularno facilitacijo – PNF

·        izvaja terapijo s pomočjo živali s starostniki

·        izvaja terapijo s pomočjo živali z otroci, mladostniki in odraslimi z razvojnimi motnjami

·        z živaljo sodeluje pri drugih terapevtskih postopkih

·        spremlja odzive osebe na terapijo in po potrebi opozori terapevtski tim

·        je sposoben etičnega reagiranja ob različnosti pacientov in živali

·        prepozna osnovne tipe osebnosti

·        prepozna lastnosti in obnašanje živali

·        pozna osnove komunikacije v krizi

·        pozna osnove motivacijske komunikacije

·        pozoren je na reakcije osebe med izvajanjem terapije s pomočjo živali

·        pozna osnovne ocenjevalne postopke v terapiji

·        prepozna govorico telesa živali, zlasti tiste signale, ki sporočajo, da je žival pod stresom

·        pozna pozitivne lastnosti dela na področju terapije s pomočjo živali

·        predstavi pozitivne lastnosti dela na področju terapije s pomočjo živali

·        predstavi in utemelji primerne terapevtske metode in pristope za različne ciljne skupine

·        izvede terapijo s pomočjo živali z določeno osebo oz. skupino ali z živaljo pomaga terapevtu pri drugih terapevtskih postopkih

·        opiše pomen komunikacije med izvajanjem terapije

·        opiše signale, ki sporočajo, da je žival pod stresom

·        razloži v katerih primerih je potrebno prekiniti terapijo

Pomaga osebi po terapevtski obravnavi s pomočjo živali ·        pozna takojšnje učinke terapevtske obravnave in jih pojasniti osebi ali skupini

·        pozna učinke terapevtske obravnave na telesno in duševno počutje

·        svetuje osebi/skupini glede gibanja, vaj, prehrane

·        pomaga pri oblačenju

·        pozna povezavo gibanja in zdravja v različnih življenjskih obdobjih

·        pozna primeren način prehranjevanja in zdravje v različnih življenjskih obdobjih

·        razkuži pripomočke po uporabi na terapiji

·        vodji terapevtskega tima predstavi posebnosti osebe/skupine in ga seznani s potekom terapije s pomočjo živali

·        osebi pojasni učinke terapije

·        pomaga osebi/skupini pri oblačenju in premeščanju

·        svetuje osebi/skupini glede gibanja, vaj, prehrane

·        pojasni vpliv prehrane in okolja na potek terapije

·        pojasni vpliv gibanja in izvajanje vaj na potek terapije

·        predstavi opravljen terapevtski postopek s pomočjo živali in ovrednoti učinkovitost glede na načrt in cilje

·        na izvedenem postopku pojasni odzive osebe na terapijo s pomočjo živali predlaga nadaljnji potek terapije

·        evalvira posamezne faze terapije s pomočjo živali

 

IZVAJALCI

 

 

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email